Oro för mobbning bland intagna på en svensk kriminalvårdsantalt. Betydelsen av coping, hotvärdering och normativa uppfattningar

DSpace Repository

Oro för mobbning bland intagna på en svensk kriminalvårdsantalt. Betydelsen av coping, hotvärdering och normativa uppfattningar

Details

Files for download
Icon
Oro för mobbning ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Oro för mobbning bland intagna på en svensk kriminalvårdsantalt. Betydelsen av coping, hotvärdering och normativa uppfattningar
Author Vasiljevic, Zoran
Date 2011
Swedish abstract
För personal i kriminalvården är det av central betydelse, både ur ett behandlings- och säkerhetsperspektiv, att känna till orsak och verkan för olika former av destruktiva beteenden bland intagna i fängelser. Det finns forskning som tyder på att en förhållandevis stor grupp klienter begår negativa handlingar för att de är oroliga att de kommer mobbas av andra intagna. Syftet med denna uppsats var att undersöka om ökad hotupplevelse i kombination med en ineffektiv förmåga att hantera det upplevda hotet på kan predicera oro för att bli utsatt för mobbning bland intagna på en kriminalvårdsanstalt. I uppsatsen undersöks också vilka copingstrategier som intagna anser vara mest hjälpsamma vid oro för mobbning, och huruvida deras val av copingstrategi understöds av andra intagnas förväntningar om hur man bör handla när man riskerar bli mobbad. Trettioen deltagare från en kriminalvårdsanstalt deltog i undersökningen. Samtliga deltagare fyllde i en översatt version av mätinstrumentet Threat Appraisal for Behavior Measure (TAB). Oro för mobbning kunde enbart delvis prediceras av individens hotvärdering. Förmågan att hantera det upplevda hotet kunde inte predicera oro för mobbning. Den copingstrategi som intagna ansåg vara mest hjälpsamma vid oro för mobbning var att bli aggressiv mot den intagne som försöker kränka, vilket var konsistent med andras förväntningar. Arbetet avslutas med att redogöra för några brister som studien är behäftad med, praktiska tillämpningar och framtida forskning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject oro för mobbning, mobbning, kränkande behandling, coping, copingsstrategi, hotvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/14205 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics