Påverkan av fatigue och smärta hos vuxna personer med reumatoid artrit

DSpace Repository

Påverkan av fatigue och smärta hos vuxna personer med reumatoid artrit

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Påverkan av fatigue och smärta hos vuxna personer med reumatoid artrit
Author Hellström, Malin ; Malmros, Susann
Date 2012
English abstract
Background: rheumatoid arthritis is a disease controlled by immunological reactions that cause joint damage with symptoms such as joint stiffness, fatigue, malaise and pain. According to previous research, fatigue and pain were especially reported to be the largest consequences of the disease. Objective: The objective of this study was to examine how adults with rheumatoid arthritis are affected by pain and fatigue. Method: the method of the literature review was inspired by seven steps described by Willman et al (2011) used to identify and assess relevant scientific literature. Searches were done in PubMed and Cinahl and after examination ten articles were selected for further analysis. Seven of them were of a qualitative approach and three were of quantitative approach. Results: after analysis of the articles four themes revealed which answered the objective - roles and relationships, activities of daily living, sleep and emotional impact. Conclusion: the results can improve nursing care due to deeper understanding of the affect fatigue and pain may have on the patient.
Swedish abstract
Bakgrund: reumatoid artrit eller kronisk ledgångsreumatism, är en sjukdom som styrs av immunologiska reaktioner som orsakar leddestruktion med symtom som ledstelhet, trötthet, allmän sjukdomskänsla samt smärta. Enligt tidigare forskning har speciellt fatigue och smärta rapporterats vara de största konsekvenserna av sjukdomen. Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa hur vuxna personer med reumatoid artrit påverkas av smärta och fatigue. Metod: metoden för litteraturstudien inspirerades utifrån sju steg beskrivna av Willman m fl (2011) för att finna och bedöma relevant vetenskaplig litteratur. Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl och efter granskning valdes tio vetenskapliga artiklar ut för vidare analys. Sju stycken var utav kvalitativ ansats och tre var utav kvantitativ ansats. Resultat: efter analys av artiklarna framkom fyra teman som besvarade syftet - roller och relationer, aktiviteter i dagligt liv, sömnpåverkan samt känsloliv. Konklusion: resultatet kan förbättra sjuksköterskans omvårdnadsarbete genom att ge djupare insikt i hur fatigue och smärta kan påverka patienten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject fatigue
påverkan
smärta
upplevelse
reumatoid artrit
Handle http://hdl.handle.net/2043/14212 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics