En analys av konstruktionen i passivhus

DSpace Repository

En analys av konstruktionen i passivhus

Details

Files for download
Icon
Detta examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En analys av konstruktionen i passivhus
Author Haya, Zubair ; Tahiri, Eroll
Date 2012
English abstract
Residences and service sector currently account for the largest share of energy usage in Sweden. In order to create a sustainable environment, the Government of Sweden has produced 16 environmental goals. In one of the milestones it is explained that by the year 2020, energy usage per unit of area in buildings should be reduced by 20 % and by 50 % until 2050. Sweden is in need of solutions and the attention has therefore been directed to passive houses (energy efficient houses), where the results of previous built projects in Sweden indicates that the requirements are easily achieved. Studies show that passive houses have been successful in Sweden and especially in Europe, but there is a skepticism towards it because of its limited time on the market and the building sector is questioning the profitability. In addition the knowledge of passive construction technology is not widespread in the construction sector. Based on these dilemmas the purpose when writing this report was to explore and clarify the benefits and imperfections that can be found in today´s already built passive houses. In order to interest the reader our goal has been to indicate advises on passive construction in each chapter. In this degree project the focus has been on providing the reader a better understanding of passive houses by taking into account the foundation, the importance of the organization and what approach there are to passive buildings. A cooperation has been done with the company Sydark Konstruera AB to discover important knowledge areas and for better practical understanding where the project of a passive office in Folkets Park in Malmö has been followed. Literature, observations of the workplace, personal dialogues and calculation programs are the main methods used to implement the studies and present reliable results. The main conclusion presented by the purpose shows that the profits of a passive house perceived to be significant factors that bring unique features and are almost impossible to achieve if you do not build in a passive way. Furthermore, the report shows that the deficiencies however can usually be resisted and are related to time, accuracy and money. The benefits of a passive house are perceived as greater than the effort where the advantages have a huge positive impact which outweighs the disadvantages. Our final opinion is that there are no difficulties in building a passive house as long as you know how to proceed. Keywords: building, structural engineering, energy, energy usage, house, passive house
Swedish abstract
Bostäder och service står idag för den största delen av energianvändningen i Sverige. För att skapa en hållbar miljö har regeringen i Sverige tagit fram 16 miljömål. I ett av dess delmål förklaras det att till år 2020 bör energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet minska med 20 % och med hela 50 % till år 2050. Landet är i behov av energieffektiva lösningar och därmed har uppmärksamhet riktats mot passivhus (energieffektivt hus). Resultat från tidigare byggprojekt i Sverige visar att passivhus starkt kan bidra till att kraven uppnås. Ett passivhus har ett litet behov av energi och anses vara ett framtidssäkert hus eftersom det räknas med att konflikter kommer att uppstå i samband med framtidens energikriser. Studier visar att passivhus har vunnit framgång i Sverige och särskilt i Europa men samtidigt finns det skepticism mot konceptet pga. dess ringa tid på marknaden och det frågas om lönsamheten. Utöver detta är kunskapen om den passiva byggtekniken inte utbredd inom byggsektorn. Utifrån dessa dilemman har riktpunkten vid skrivandet av rapporten varit att utforska och tydliggöra de vinster och brister som uppkommer i dagens byggda passivhus. För att intressera läsaren har ett mål varit att i varje kapitel upplysa om råd/synpunkter kring passivt byggande. I detta examensarbete har även fokus lagts på att ge läsaren en ökad kunskap om passivhus genom att med hänsyn till frågeställningarna presentera dess underlag, det som är betydande vid organisationen och vilka synsätt man har till passivhus. För att upptäcka viktiga kunskapsområden och för bättre praktisk förståelse har det samarbetats med företaget Sydark Konstruera AB där projekteringen av ett passivhuskontor i Folkets Park i Malmö har följts. Litteratur, observationer på arbetsplatsen, personliga samtal och beräkningsprogram är de huvudsakliga metoder som använts för att genomföra studierna och presentera pålitliga resultat. Huvudslutsatsen som presenterats utifrån syftet visar att de vinster som uppkommer i ett passivhus upplevs vara betydelsefulla faktorer som för med sig unika egenskaper och är intill omöjliga att uppnå om man inte bygger passivt. Vidare visar rapporten att bristerna däremot oftast kan motarbetas och är kopplade till tid, noggrannhet och pengar. Nyttan med passivhus upplevs som större än mödan där fördelarna har stor positiv påverkan vilka tynger ner nackdelarna. Vår slutgiltiga uppfattning är att det inte är svårt att bygga ett passivhus bara man vet hur man ska gå tillväga. Nyckelord: byggnad, byggteknik, energi, energianvändning, hus, passivhus, Sverige
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 104
Language swe (iso)
Subject byggnad
byggteknik
teknik
energi
energianvändning
hus
passivhus
Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/14243 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics