Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?

DSpace Repository

Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?
Author Bengtsson, Mariette ; Wann-Hansson, Christine
Date 2010
Swedish abstract
Bakgrund: Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i sjuksköterskeprogrammet används ofta reflektion som ett sätt att träna studenten i att vara en reflekterande praktiker dvs. en sjuksköterska som kan binda samman teori och praktik. Det är dock inte en självklarhet att kunna reflektera utan det är snarare en förmåga som måste utvecklas. Dessutom varierar såväl omfattning som vilka modeller som används för reflektion och oftast sker ingen form av dokumentation av de reflektioner som gjorts. En portfolio är egentligen en samling av alster men kan också fungera som ett redskap för att förtydliga progression i lärandeprocessen och löpa som en ”röd tråd” genom utbildningen. Att använda sig av portfoliometodiken skulle kunna vara ett sätt att följa studenternas lärandeprocess och ge möjlighet till att arbeta mer strukturerat med skriftlig reflektion. Syfte: Denna studie avser att utifrån studenters, handledares och lärares perspektiv beskriva hur reflektion används i lärandeprocessen under VFU i sjuksköterskeprogrammet samt deras inställning till att arbeta med reflektion kopplat till portfolios. Metod: Studien har en kvalitativ design där 5 fokusgruppsintervjuer har genomförts med studenter (7 st), handledare (2 st), kliniska lärare (3) och universitetsadjunkter (3). Intervjuerna har transkriberats ordagrant och kommer att analyseras med hjälp av innehållsanalys Resultat: Den första preliminära analysen visar på betydelsen av reflektion för både studenter, handledare och lärare. Det framkom också att det finns olika former av reflektion såsom (1) här och nu, (2) avslutande, sammanfattande, eller (3) en speciell reflektionsstund ex då ett speciellt tema tas upp. Det fanns till övervägande del en positiv inställning till portfoliometodiken som sågs som ett tänkbart pedagogiskt verktyg för reflektion i VFU. Portfolion ansågs också möjliggöra en visualisering av lärandeprocessen för alla parter. Det fanns dock även en del farhågor i grupperna såsom att arbetet med portfolion inte fick bli en belastning och att det var bra om portfolion utgick från de befintliga dokument som används idag. Likaså upplevdes det som viktigt att reflektionerna som var kopplade till portfolion gavs en tyngd, kändes betydelsefulla och efterfrågades av handledare och lärare. Det fanns annars en risk att ingen skulle bry sig om att använda den och skriva i den och det hela skulle rinna ut i sanden. Sammanfattningsvis gav dock alla grupper uttryck för att användande av reflektion kopplat till portfolio kändes mer modernt och att det kändes angeläget att något sådant infördes i VFU:n.
Language swe (iso)
Subject portfolio
reflektion
sjuksköterskeutbildning
Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Note NU2010 Dialog för lärande 13-15 oktober 2010, Stockholm
Handle http://hdl.handle.net/2043/14274 Permalink to this page
Link http://www.nu2010.se/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics