Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?

DSpace Repository

Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Mariette
dc.contributor.author Wann-Hansson, Christine
dc.date.accessioned 2012-10-30T08:03:39Z
dc.date.available 2012-10-30T08:03:39Z
dc.date.issued 2010 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14274
dc.description Bakgrund: Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i sjuksköterskeprogrammet används ofta reflektion som ett sätt att träna studenten i att vara en reflekterande praktiker dvs. en sjuksköterska som kan binda samman teori och praktik. Det är dock inte en självklarhet att kunna reflektera utan det är snarare en förmåga som måste utvecklas. Dessutom varierar såväl omfattning som vilka modeller som används för reflektion och oftast sker ingen form av dokumentation av de reflektioner som gjorts. En portfolio är egentligen en samling av alster men kan också fungera som ett redskap för att förtydliga progression i lärandeprocessen och löpa som en ”röd tråd” genom utbildningen. Att använda sig av portfoliometodiken skulle kunna vara ett sätt att följa studenternas lärandeprocess och ge möjlighet till att arbeta mer strukturerat med skriftlig reflektion. Syfte: Denna studie avser att utifrån studenters, handledares och lärares perspektiv beskriva hur reflektion används i lärandeprocessen under VFU i sjuksköterskeprogrammet samt deras inställning till att arbeta med reflektion kopplat till portfolios. Metod: Studien har en kvalitativ design där 5 fokusgruppsintervjuer har genomförts med studenter (7 st), handledare (2 st), kliniska lärare (3) och universitetsadjunkter (3). Intervjuerna har transkriberats ordagrant och kommer att analyseras med hjälp av innehållsanalys Resultat: Den första preliminära analysen visar på betydelsen av reflektion för både studenter, handledare och lärare. Det framkom också att det finns olika former av reflektion såsom (1) här och nu, (2) avslutande, sammanfattande, eller (3) en speciell reflektionsstund ex då ett speciellt tema tas upp. Det fanns till övervägande del en positiv inställning till portfoliometodiken som sågs som ett tänkbart pedagogiskt verktyg för reflektion i VFU. Portfolion ansågs också möjliggöra en visualisering av lärandeprocessen för alla parter. Det fanns dock även en del farhågor i grupperna såsom att arbetet med portfolion inte fick bli en belastning och att det var bra om portfolion utgick från de befintliga dokument som används idag. Likaså upplevdes det som viktigt att reflektionerna som var kopplade till portfolion gavs en tyngd, kändes betydelsefulla och efterfrågades av handledare och lärare. Det fanns annars en risk att ingen skulle bry sig om att använda den och skriva i den och det hela skulle rinna ut i sanden. Sammanfattningsvis gav dock alla grupper uttryck för att användande av reflektion kopplat till portfolio kändes mer modernt och att det kändes angeläget att något sådant infördes i VFU:n. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.subject portfolio en_US
dc.subject reflektion en_US
dc.subject sjuksköterskeutbildning en_US
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Portfolio - ett verktyg för lärandeprocessen under erksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet? en_US
dc.type Conference Paper, other en_US
dc.relation.url http://www.nu2010.se/ en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.description.other NU2010 Dialog för lärande 13-15 oktober 2010, Stockholm en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics