Utveckling av redskap för tillverkning av majsmjöl i Muthumba

DSpace Repository

Utveckling av redskap för tillverkning av majsmjöl i Muthumba

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utveckling av redskap för tillverkning av majsmjöl i Muthumba
Author Fajersson, Maria
Date 2012
English abstract
The following essay describes a product development project, which has resulted in a proposal for production of maize flour, intended for use by women in Malawi. The main focus of the project has been methods of product development for developing countries. The problem area that the project has focused on is: the production of maize flour, this was chosen after a study in Malawi. The problem area was chosen since it is an important area; 50 percent of the people's calorie intake in Malawi consists of corn. The target groups are women in the village Muthumba, a producer of maize flour today. Production of maize flour is done in several steps. When the maize will be grinded in to maize flour, the villagers can choose to walk to another village, which has electricity, to get their maize grinded or they have to pound the maize in a mortar, which requires the energy and time of two people. To take the maize to the other society means that the villages have to walk with the maize on their head for hours, as the majority of villagers do not own a bike. The project can be divided into three stages: theory studies before the trip, observations and interviews in Malawi for 8 days (this phase was scheduled for 21 days, but due to illness was the study stopped earlier, the purpose of this study was to observe a problem area) and the final stage, realization, was conducted in Sweden. The third stage included theory sessions, additional interviews and developing the tool. The essay reviews the literature on the subject of what to consider in the development/design for developing countries and methods for this. Understandings that emerged were the incredible importance of deeper insight in humans and their life situation. When the topic design for developing countries is discussed, there are many different opinions on the subject, and this essay considers some. The result of the project is a hand-powered tool. The target group is the women in the village Muthumba, in south of Malawi. The tool grinds the maize by rolling. Some of the methods used to develop new ways to produce corn flour are brainstormings, finding inspiration in new places, interviews and drafting. Another important part of the development has been to make functional models to test various functions.
Swedish abstract
Följande uppsats redogör för ett produktutvecklingsprojekt som har resulterat i ett förslag till ett handredskap för framställning av majsmjöl, tänkt att användas av kvinnorna i Malawi. Dock har det huvudsakliga fokuset i projektet varit metoder för produktutveckling för utvecklingsländer. Problemområdet som projektet har fokuserat på; framställning av majsmjöl, valdes efter en studie i Malawi. Problemområdet valdes eftersom det är ett viktigt område, då 50 procent av människornas kaloriintag i Malawi består av majs. Målgruppen för projektet är kvinnorna i byn Muthumba, som framställer majsmjölet idag. Framställningen av majsmjöl sker i flera olika etapper. När majsen slutligen ska malas till majsmjöl har byborna att välja mellan att vandra till ett annat samhälle, som har elektricitet, för att få sin majs mald i en maskin, eller att stöta majsen i en mortel, vilket kräver två personers styrka och tid. Att ta majsen till det andra samhället innebär att byborna får vandra med majsen på huvudet i timtal, då majoriteten av byborna inte innehar något transportmedel. Projektet kan delas in i tre olika etapper. Teoriläsning inför resan. Observationer och intervjuer i Malawi under 8 dagar. Denna etapp var planerad till 21 dagar, men på grund av sjukdom fick studien avbrytas tidigare, syftet med studien var att observera ett problemområde. Den sista etappen utfördes i Sverige. Den innehöll teoriläsning, kompletterande intervjuer samt utveckling av redskapet. Uppsatsen behandlar litteratur kring ämnet produktutveckling/design för utvecklingsländer samt metoder för detta. Saker som framkom var att förståelse för människan och dess livssituation är avgörande för hur lyckat slutresultatet blir. När ämnet design för utvecklingsländer diskuteras finns det många olika åsikter i ämnet, och den här uppsatsen tar upp några. Projektet resulterade i ett handdrivet verktyg, riktat till kvinnorna byn Muthumba i södra Malawi. Redskapet krossar majsen genom valsning. Några av de metoder som använts för att få fram nya sätt att framställa majsmjölet är idégenereringsmetoder, hämta inspiration på nya platser, intervjuer och skissning. En annan viktig del i utvecklingsarbetet har varit att göra funktionsmodeller för att testa olika funktioner.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Agriculture
developing countries
Muthumba
Malawi
maize flour.
Jordbruk
u-land
Muthumba
Malawi
majsmjöl
Handle http://hdl.handle.net/2043/14288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics