Mothers' experiences of feeding situations : an interview study.

DSpace Repository

Mothers' experiences of feeding situations : an interview study.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Mothers' experiences of feeding situations : an interview study.
Author Bramhagen, Ann-Cathrine ; Axelsson, Irene ; Hallström, Inger
Date 2006
English abstract
AIM: The aim of the study was to describe parents' experiences concerning feeding situations and their contact with the nurse at the Child Health Service (CHS). BACKGROUND: Some of the most important tasks for the nurse at the CHS are to monitor growth, detect feeding difficulties and give advice concerning food intake and feeding practices. METHOD: Eighteen mothers differing in age, education, ethnicity and number of children and recruited from different CHS were interviewed. The narratives were transcribed verbatim and analysed by content analysis at manifest and latent levels. RESULT: All mothers' described that food and feeding were essential parts of their lives requiring a great deal of time and involvement. Two major categories of mothers' attitudes in feeding situations were identified - a flexible attitude and a controlling attitude. Mothers with a flexible attitude were sensitive to the child's signals and responded to them in order to obtain good communication. Mothers who expressed a need for control established rules and routines regarding the feeding situations. Mothers with a controlling attitude expressed receiving inadequate support from the nurse at the CHS. CONCLUSION AND CLINICAL IMPLICATION: This study shows that some mothers experience inadequate support from the nurse at the CHS. Knowledge about mothers' experiences of feeding situations and their different attitudes towards the child during feeding might improve the CHS nurses' knowledge and help them understand and more adequately support mothers who experience feeding difficulties.
Swedish abstract
SYFTE: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av matsituationerna och kontakten med sjuksköterskan inom barnhälsovården (BHV). BAKGRUNDEN: Några av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan inom BHV är att följa tillväxten, identifiera uppfödningsproblem och att ge råd om kost och uppfödningsrutiner. METOD: Arton mödrar med varierande ålder, utbildning etnicitet och antal barn och rekryterades från olika barnavårdscentraler blev intervjuade. Berättelserna skrevs ut ordagrant och analyserades med innehållsanalys på manifest och latent nivå. RESULTAT: Alla mödrar beskrev att kost och uppfödning var väsentliga delar i deras liv vilka krävde en hel del tid och engagemang. Två huvudkategorier avseende mödrars förhållningssätt kunde identifieras - ett flexibel förhållningssätt ett kontrollerande förhållningssätt. Mödrar som uttryckte ett flexibelt förhållningssätt var mer öppna för sina barns signaler och svarade på dem för att skapa en god kommunikation. Mödrar som uttryckte ett behov av kontroll skapade regler och rutiner kring matsituationerna. Mödrar med ett kontrollerande förhållningssätt uttryckte att de fick otillräckligt stöd från sjuksköterskan inom BHV. KONKLUSION AND KLINISKA IMPLIKATION: Denna studie visade att några mödrar beskrev otillräckligt stöd från sjuksköterskan inom BHV. Kunskap kring mödrars upplevelser av matsituationerna och deras olika förhållningssätt gentemot sitt barn i samband med måltider kan öka kunskapen hos sjuksköterskorna inom BHV och bidra till ökad förståelse och adekvat stöd till mödrar som upplever uppfödningsproblematik.
DOI https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01242.x (link to publisher's fulltext.)
Publisher Blackwell
Host/Issue Journal of Clinical Nursing .;1
Volume 15
ISSN 0962-1067
Pages 29-34
Language eng (iso)
Subject experinces
mother
child health services
feeding situations
interviews
mothers’ experience
support
Technology
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/14322 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics