Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet

DSpace Repository

Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förstår de vad de gör? En fallstudie om språk och matematik i klassrummet
Author Imsirovic, Medila
Date 2012
Swedish abstract
Mina erfarenheter av att jobba med elever inom matematik har pekat på vikten av språklig förståelse såväl som algebraisk förståelse för en enskild elevs kunskapsutveckling. Sambandet mellan matematisk kunskapsutveckling och språklig förståelse är inte fullt utrett trots tidigare forskning och denna studie ämnar vidare kartlägga sådana samband. Undersökningen genomfördes som en fallstudie i två klasser i årskurs sex på två olika skolor i Malmö, genom intervjuer, prov och observationer som därefter analyserats genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultaten visar tydligt att eleverna i undersökningen med invandrarbakgrund, uppvisar sämre resultat inom ämnet matematik än motsvarande elever med etnisk svensk bakgrund. Min studie pekar på att det finns en klar korrelation mellan språklig kunskapsutveckling och matematisk kunskapsutveckling. Vidare tyder studien på att lärarna gärna vill använda sig av en mer extensiv kommunikation i klassrummen men trots dessa intentioner visar studien att lärarna inte uppnår detta mål.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Matematik
språk
kommunikation
kunskapsutveckling
grundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/14363 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics