Resursskolans uppdrag ur ett specialpedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Resursskolans uppdrag ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Examens arbete för ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Resursskolans uppdrag ur ett specialpedagogiskt perspektiv
Author Galbe, Rickard
Date 2012
English abstract
The task of resource shool from a special educational perspektiv.
Swedish abstract
Det övergripande syftet är att, om möjligt, undersöka olikheter och attityder som berör resursskolans uppdrag i och omkring de berörda resursskolorna K1 & K2. Vidare att utifrån detta kartlägga och försöka lyfta fram uppfattningar om resursskolans uppdrag för att där igenom jämföra och belysa kärnpunkter, för att starta en debatt om resursskolans uppdrag. Studien bör betraktas som emancipatorisk därför att arbetet initialt utgår från nyfikenhetsforskning och önskar leda mot tillämpning genom kritiskt konstruktiva dialoger. Undersökningens empiri bygger på halvstrukturerade intervjuer med stöd i fenomenologin. Sju planerade och tre oplanerade respondenter från två skilda kommuner har medvetet valts ut därför att alla är direkt anknutna till diskursen resursskola inom olika tjänsteområden. Respondenterna förväntas ha goda erfarenheter av elevstöd utifrån olika perspektiv, vilket förväntades klargöra en bredare bild av fenomenet resursskolans uppdrag. Studiens resultat grundas i tre vetenskapsteoretiska perspektiv, skolkod, sociokonstruktivistiskt- och sociokulturellt-perspektiv. För att söka korrelerande eller divergerande uppfattningar/attityder har sammanställningen av empirin bearbetats genom meningskodning i relation till kategorisering, för att utmynna i meningskoncentration. Tidigare forskning beskriver bl.a. att praxis i särskild undervisningsgrupp verkar oförändrad trots tidigare reformer och regleringar av skolans uppdrag. Kommuner är lämnade åt, att efter egen förmåga, reglera funktionen av verksamheter liknande resursskolan. Litteratur visar också att ett specificerat uppdrag för ”resursskola” inte existerar. Resursskola utgör en särskild undervisningsgrupp och är en specialpedagogisk angelägenhet. Studien visar att uppfattningar om resursskolans uppdrag varierar mellan de två undersökta kommunerna K1 och K2. Uppfattningen av resursskolans uppdrag varierar även inom den undersökta enheten K2. De problemområden som tydligast framkommer behandlar hemskolans behov av särskilda utredande enheter för att om möjligt kunna stödja de elever som uppvisar omfattande sociala- och beteende-avvikelser. Andra område som respondenterna genomgående beskrev är behovet av tydlighet och flexibilitet i det gemensamma elevansvaret vid slussning mellan resursskola och hemskola. Arbetet avslutas med specialpedagogiska implikationer följt av förslag till fortsatt forskning inom det specialpedagogiska området. Nyckelord:
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Resursskolans uppdrag
Specialpedagogik
Särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/14364 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics