Mentorskap - en studie av en 7-9 skola

DSpace Repository

Mentorskap - en studie av en 7-9 skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Mentorskap - en studie av en 7-9 skola
Author Andersson, Lotta ; Svensson, Nina
Date 2012
Swedish abstract
Uppsatsen är en studie av mentorskapet på en 7-9-skola. Syftet med vår undersökning är att åskådliggöra hur man inom en grundskola arbetar med en företeelse som framförallt är vanlig inom idrott och näringsliv. Vår förhoppning var att vi skulle kunna belysa om det fanns ett behov av en utveckling av mentorskapet i skolan och hur detta skulle kunna se ut. Frågeställningarna vi ville besvara var hur skolledning, lärare och elever uppfattade mentorskapet, hur elevernas skolsituation påverkades av att ha en mentor och hur ett eventuellt nytt begrepp för mentorskap i skolan skulle kunna definieras. Vår undersökning har baserats på både kvalitativa och kvantitativa data i form av intervjuer, fokusgruppsintervjuer, observation och enkäter. Den teori vi använt för att tolka våra resultat är det kommunikativa och relationsinriktade perspektivet, KoRP, som ryms inom det sociokulturella forskningsfältet. Våra resultat visar att mentorskap infördes utan en definition och utan tydlig förankring i forskning kring vilken kunskapsutvecklande effekt detta eventuellt kunde ha. Vidare pekar de på att flertalet av respondenterna är positiva till mentorskapet, men att utfallet av det bygger i mycket hög grad på de enskilda aktörerna och deras bild av uppdraget.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 61
Language swe (iso)
Subject adept
delaktighet
grundskola
kommunikation
kommunikativt relationsinriktat perspektiv
lärande
mentor
mentorskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/14366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics