Förskolebarns och föräldrars uppfattning om flicka, pojke och pronomet "hen"

DSpace Repository

Förskolebarns och föräldrars uppfattning om flicka, pojke och pronomet "hen"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Antoniusson, Diana
dc.contributor.author Espersson, Tina
dc.date.accessioned 2012-11-21T15:41:44Z
dc.date.available 2012-11-21T15:41:44Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 48 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14370
dc.description Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur en grupp barn och föräldrar från en utvald förskola uppfattar och resonerar kring samt reagerar på begreppen flicka, pojke och hen. Samtal med barnen kring innehållet i en könsneutral barnbok vid högläsning har även varit en del av denna studie. Våra frågeställningar är: Vilka är dessa barns uppfattningar om begreppen flicka och pojke? Hur tolkar dessa barn innehållet i en könsneutral barnbok? Hur uttrycker sig föräldrar från denna förskola kring begreppen flicka, pojke och hen? Studien har varit av intresse då begrepp som könsmönster och det könsneutrala är något som påverkar förskolans verksamhet enligt förskolans läroplan. Vår empiri har utgjorts av samtal med barn kring innehållet i en könsneutral barnbok och deras uppfattning om begreppen flicka och pojke. Föräldrar från barnens förskola har svarat på ett frågeformulär, både samtalen och frågeformulärna har analyserats och kopplats samman med relevant tidigare forskning inom problemområdet. Vårt resultat visade på att dessa barn har tydliga uppfattningar kring vad som innefattar begreppen flicka respektive pojke. Barnen tolkade innehållet i barnboken utifrån sina tidigare erfarenheter och den bakgrund som de hade med sig in i sammanhanget. Föräldrarna ansåg att det var skillnader mellan flickor respektive pojkar och uttryckte en önskan om jämställdhet. Det rådde delade uppfattningar bland föräldrarna när det gällde pronomet hen, då några såg ordet som något positivt medan andra tvivlade på dess användning. Slutsatsedan av denna studie är att barn könskategoriserar karaktärer som är könsneutrala utifrån sina tidigare erfarenheter och att både barn och vuxna har en tydlig uppfattning kring begreppen flicka respektive pojke. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Barn en_US
dc.subject Förskola en_US
dc.subject Föräldrar en_US
dc.subject Genus en_US
dc.subject Hen en_US
dc.subject Könsmönster en_US
dc.subject Könsneutralitet en_US
dc.subject Maktförhållanden en_US
dc.title Förskolebarns och föräldrars uppfattning om flicka, pojke och pronomet "hen" en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics