Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt

DSpace Repository

Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Effektiviteten av lokal behandling av recidiverande aftös stomatit – en systematisk litteraturöversikt
Author Karvanen, Teija ; Nolin, Emma
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning Recidiverande aftös stomatit är ett stort problem för de som drabbas, det är smärtsamt och man kan drabbas många gånger per år. Behovet är därför stort att hitta ett effektivt läkemedel mot detta tillstånd. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att utvärdera vilka lokala preparat för egenvård som har en god effekt, i det att de verkar smärtlindrande, reducerar läkningstiden och förlänger de sårfria perioderna. Inklusionskriterierna för denna översikt var randomiserade kontrollerade studier som var dubbelblindade och placebokontrollerade. Sökningen av artiklar som gjordes i PubMeds databas gav 101 träffar, varav slutligen 23 artiklar, som totalt omfattade 16 olika preparat, inkluderades i studien. De inkluderade studiernas kvalitet graderades och det vetenskapliga underlaget bedömdes. Det fanns ett starkt vetenskapligt stöd för att lokal behandling med penicillin G hade effekt mot smärta och ett måttligt starkt stöd för effekt när det gäller att reducera läkningstiden. Ett måttligt starkt vetenskapligt underlag fanns för att Rosa damascena munskölj gav effekt när det gäller smärtlindring och reducerad läkningstid. Ett måttligt starkt vetenskapligt underlag fanns även för hyaluronsyra när det gäller förlängda sårfria perioder. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekten av flera preparat som finns tillgängliga i Sverige, till exempel Sinaftin- och Zendium tandkräm, Aftamed gel, Klobetasol, Triamcinolon och Klortetracyklinpulver, var otillräckligt. En samlad bedömning av studierna visar att det finns för få randomiserade kontrollerade studier inom området för att man ska kunna utvärdera effektiviteten av flertalet av behandlingarna för recidiverande aftös stomatit.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject recidiverande aftös stomatit
behandling
effektivitet
systematisk litteraturöversikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/14386 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics