Lärares relationella arbete - Med barn som far illa, kollegor och föräldrar

DSpace Repository

Lärares relationella arbete - Med barn som far illa, kollegor och föräldrar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares relationella arbete - Med barn som far illa, kollegor och föräldrar
Author Eklöf, Alexandra ; Galic Linderson, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
Med utgångspunkt i begreppet relationskompetens har vi genomfört en kvalitativ studie som försöker belysa lärares resonemang kring det relationella arbete som sker då de möter utsatta barn. Vår empiri bestod av fem kvalitativa intervjuer med lärare som resonerade kring sin relationskompetens och hur den används, i synnerhet i mötet med barn, men även i samverkan med arbetslag, kollegor och föräldrar. Vi valde att använda ett relationellt perspektiv i vår analys, och det hjälpte oss att tolka lärarnas resonemang, samt få en bild av den relationella pedagogikens betydelse i möten med barn som far illa. Max van Manens begrepp mensenkennis (människokännedom) gav oss vidare perspektiv på en lärares relationella arbete och professionalitet. Relationskompetens är fortfarande en underskattad kompetens, trots att diskussionen kring begreppet blivit allt större. Det blev dock tydligt i vår studie att det relationella arbetet är integrerat i lärarnas dagliga arbete. Då kanske mer omedvetet än medvetet. Vi vill hävda att lärarna är medvetna om vikten av en god relation, i synnerhet med utsatta barn, men trots det hamnar det relationella arbetet i skymundan för andra aspekter av lärarens uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject relationskompetens
relationell pedagogik
mensenkennis
relationellt arbete
omsorg
utsatta barn
barn som far illa
Handle http://hdl.handle.net/2043/14428 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics