Lärares syn på användning av texter i historieundervisningen på gymnasiet

DSpace Repository

Lärares syn på användning av texter i historieundervisningen på gymnasiet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pramle, Jonas
dc.contributor.author Lennartsson, Viktor
dc.date.accessioned 2012-12-03T12:39:29Z
dc.date.available 2012-12-03T12:39:29Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 57 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14457
dc.description Detta arbete syftar till att undersöka lärares förhållningssätt till användningen av olika texttyper i historieundervisningen. Vi ville ta reda på hur lärare arbetar med olika texttyper och vilka de anser bäst bidrar till historisk kunskap. Slutligen ville vi undersöka huruvida valet av texttyp kan påverka utvecklingen av elevers historiska empati. Arbetet utgår från tidigare forskning om historiedidaktik och litteraturdidaktik. Detta blandas med forskning om centrala definitioner av texttyper samt Dysthes tankar om det dialogiska klassrummet. För att besvara vår frågeställning användes till en början en kvantitativ forskningsansats genom en förstudie i form av ett frågeformulär. I denna kartlades elevernas syn på användandet av texttyper i undervisningen och visar att de föredrar gruppdiskussioner som arbetssätt vid arbete med olika texter. Vidare framhölls historietidningar som den texttyp de lärde sig mest historia av. Denna förstudie låg sedan till grund för den kvalitativa ansatsen i arbetet där vi genomförde fördjupade intervjuer med undervisande lärare i klasserna. Informanterna berättade att de använder olika texttyper i undervisningen, oftast i kombination med gruppdiskussioner. De vill inte rangordna texttyperna utan menar att valet av texttyp hänger ihop med undervisningens syfte. Då kursplanen för historia säger att eleven ska ges möjlighet att kunna sätta sig in i hur historiska personer agerat och varför de gjorde som de gjorde, är det viktigt att arbeta med elevernas historiska empati. Dock påverkar inte valet av texttyp utvecklingen av den historiska empatin, utan det rör sig snarare om en blandning av textens innehåll, syftet med undervisningen och de arbetsformer man inkluderar i undervisningen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Dialogisk undervisning en_US
dc.subject historiemedvetande en_US
dc.subject historisk empati en_US
dc.subject litteraturdidaktik en_US
dc.subject texttyper en_US
dc.title Lärares syn på användning av texter i historieundervisningen på gymnasiet en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics