Vad vill du bli, flicka eller pojke? En genusstudie på en förskola

DSpace Repository

Vad vill du bli, flicka eller pojke? En genusstudie på en förskola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hansson, Nina
dc.contributor.author Larsson, Anne
dc.date.accessioned 2012-12-03T13:19:35Z
dc.date.available 2012-12-03T13:19:35Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.citation 35 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14458
dc.description Vi har genomfört en studie på en specifik förskoleavdelning där vi undersökte hur pedagogerna på avdelningen interagerar med flickor respektive pojkar. Vårt syfte med studien var att se om pedagogernas arbete bygger på särskilda genusnormer och genusvärderingar, och hur dessa i så fall kommer till uttryck. Genom utförda observationer och intervjuer som förstärkts med visuellt material i form av fotografier har vi försökt ge konkreta exempel på hur föreställningar om begreppen “flicka” och “pojke” konstrueras i sociala sammanhang och i interaktionen mellan pedagoger och barn. Vår studie visar att pedagogerna är både medvetet och omedvetet aktiva i formandet av könsrelaterade normer, traditioner och värderingar. Därmed blir också pedagogernas arbete i förskoleverksamheten en “könsskapande praktik” där stereotypa skillnader mellan könen skapas och återskapas. en_US
dc.description.abstract We have conducted a study on a specific preschool department where we examined how teachers in the department interacts with girls and boys.Our purpose of this study was to see if the teachers' work is based on specific gender norms and gender values, and how if so expressed.Through conducted observations and interviews reinforced with visual material in the form of photographs we have tried to provide concrete examples of how ideas about the concepts of "girl" and boy" is constructed in social settings and in the interaction between teachers and child. Our study shows that educators are both consciously and unconsciously active in formation of gender norms, traditions and values.This also makes teachers' work in early childhood education one gender creative practice" where stereotypes gender differences are created and recreated. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject genus en_US
dc.subject jämställdhet en_US
dc.subject genusmönster en_US
dc.subject förskola en_US
dc.title Vad vill du bli, flicka eller pojke? En genusstudie på en förskola en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics