Kvinnlig urininkontinens, dolt handikapp - Påverkan på livskvalitet, Transkulturell omvårdnad

DSpace Repository

Kvinnlig urininkontinens, dolt handikapp - Påverkan på livskvalitet, Transkulturell omvårdnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnlig urininkontinens, dolt handikapp - Påverkan på livskvalitet, Transkulturell omvårdnad
Author Karimnezhad, Fariya ; Seifi, Mahnaz
Date 2004
English abstract
Urininkontinens är ett allmänt förekommande folkhälsoproblem, som upplevs av de allra flesta kvinnor som ett mycket stort socialt och psykiskt problem och för många ett oöverkomligt hinder att föra ett normalt liv ich betraktas som tabu.de kvinnor känner skam eller oro för att inte bli förstådda.Rädslan för att lukta urin föranleder ofta till intensiv tvättning av underlivet.kvinnornas livssituation påverkas i hög grad, framför allt en ökad social isolering, hjälplöshet, skam, sömnsvårigheter, psykisklidande och sexualitet problem, långa sjukskrivningar och även självmordstankar.Sjusköterskans roll är mycket viktigt i detta område.Kommunikation och införmationär en viktig del i att skapa ett förtroende och en värdefull miljö, där patienten kan känna sig betrodd och tillåtelse till att tala öppet om sitt problem. Transkultuella omvårdnad är lika viktigt i sjukssköterskans professionell arbete. Att känna till kulturen och dessa värderingar är viktigt i hennes arbete. sjuksköterska skall identifiera krav och resurser hos patienten för att stödja henne i sill arbete att uppnå balans i det dagliga livet.
Swedish abstract
Aim with this literature review is to acqurie knowledge in medical, psychical, psychological and social problems evolving urine incontinence and it´s treatment metods, current legislations and the nurse´s approach towards the patient and transcultural care if the patient comes from another cultural.The results show that this problem affects the women´s life situation enormously above all it brings them a increased social isolation, helpless, sheme, psychological and sexual problems.the nurse should recognise demands and resource with the.by support of diagnostic care, patients can achive good health when there is enough resource patient to be able to support her in her efforts to achive balance i her daily life.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
livskvaliet
transkulturell omvårdnad.
kvinnlig urininkontinens
Handle http://hdl.handle.net/2043/1448 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics