Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola

DSpace Repository

Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för barns utveckling, En kvalitativ studie på Solens förskola
Author Moradzad, Hengameh
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka pedagogers syn på den fria leken. Uppsatsen utgår från pedagogernas uppfattningar och upplevelser av den fria lekens betydelse för barns utveckling. Detta har undersökts genom intervjuer med tre verksamma pedagoger på en förskola i södra Sverige, vilken har getts det fingerade namnet Solens Förskola. Studiens teoretiska grundval baserar sig på forskningsområden som rör barns utveckling och lärande genom leken. Resultatet visar på olika möjligheter för pedagogen att använda leken och för att stödja och hjälpa barnen att utveckla sitt sociala samspel och lärande. Studien visar även att pedagogerna anpassar verksamheten efter barnens behov och därför inte arbetar efter en särskild mall i det utvecklande arbetet. Det sociala samspelet barnen emellan är centralt i verksamheten medan pedagogerna har ett stort ansvar och spelar en väsentlig roll i lärandet. Pedagogerna arbetar med att stimulera, uppmuntra, bekräfta och stödja barn att utveckla sig i sin lek och sitt samspel med andra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fri lek
lärande
samspel
social kompetens
styrd lek
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14488 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics