What the Story Taught me A qualitative study using a narrative approach

DSpace Repository

What the Story Taught me A qualitative study using a narrative approach

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title What the Story Taught me A qualitative study using a narrative approach
Author Jansson, Nina
Date 2012
English abstract
Summary This paper deals with children's thoughts after reading a fiction book with a historical document. I have chosen to interview five children ten years old who attend different schools in a medium-sized city. My purpose is to find out what skills children acquire through reading fiction? My main question is: • What do the children that learn by reading fiction? Subqueries: • What do the children affects their interest in a book? • How can a book of historical action to increase interest in the subject of history? To get answers to my questions I have used qualitative interviews with a narrative approach. This means a tradition of research that is based on stories. I have chosen to do an analysis of the narratives, which means that I have read children's stories and experiences of reading. This information, I then treated as data, and then I have created stories, which were then analyzed. In my analysis, I came up with four different themes in my stories: interest, empathy, parallels and insights and learning. The analysis provides examples of commonalities and differences in children related to the different themes. My results show that children's interest in a book is partly affected by the book cover and information text on the back cover. Some children also mentioned that they choose to read the sequel to the books as part of a series, because they "know" that the books tend to be good. The children give examples of what they learn from reading. In addition to new words as they tell, among other things, that they learn to understand other people, they learn practical things in such an interest and a child mentions that you are aware of how well you yourself have it. When asked about a book of historical action can increase the interest in the subject of history, so the kids think that it could affect them more curious about how people used to live. Some of the kids also think it is more fun to read "regular" books than fiction, as they believe that it happens more in the "regular" books, also will be affected in a different way. Keywords: history teaching, middle school, narrative approach, fiction
Swedish abstract
Sammanfattning Denna uppsats handlar om barns tankar efter att ha läst en skönlitterär bok med en historisk handling. Jag har valt att intervjua fem barn i tioårsåldern som går på olika skolor i en mellanstor stad. Mitt syfte är att ta reda på vilka kunskaper barnen tillägnar sig genom att läsa skönlitteratur? Min huvudfråga lyder: •Vad anser barnen att de lär sig genom att läsa skönlitteratur? Delfrågor: •Vad anser barnen påverkar deras intresse för en bok? •Hur kan en bok med historisk handling öka intresset för historieämnet? För att få svar på mina frågor har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med en narrativ ansats. Med detta menas en forskningstradition som tar utgångspunkt i berättelser. Jag har valt att göra en analys av narrativer, vilket innebär att jag har tagit del av barnens berättelser och upplevelser av läsningen. Denna information har jag sedan behandlat som data och därefter har jag skapat berättelser, som sedan har analyserats. I min analys kom jag fram till fyra olika teman i mina berättelser: intresse, inlevelseförmåga, paralleller samt insikter och lärande. Analysen ger exempel på gemensamma nämnare och skillnader hos barnen relaterat till de olika temana. Mitt resultat visar att barnens intresse för en bok påverkas delvis av bokomslaget samt informationstexten på bokens baksida. Några barn ger också uttryck för att de väljer att läsa uppföljare till böcker som ingår i en serie, för de ”vet” att de böckerna brukar vara bra. Barnen ger flera exempel på vad de lär sig av läsningen. Förutom nya ord så berättar de bland annat att de lär sig att förstå andra människor, de lär sig praktiska saker inom exempelvis ett intresse och ett barn nämner att man blir medveten om hur bra man själv har det. På frågan om en bok med historisk handling kan öka intresset för historieämnet, så anser barnen att den kan påverka att de blir mer nyfikna på hur människor levde förr. Några av barnen tycker också att det är roligare att läsa ”vanliga” böcker jämfört med faktaböcker, då de menar att det händer mer i ”vanliga” böcker, dessutom blir man berörd på ett annat sätt. Nyckelord: historieundervisning, mellanstadiet, narrativ ansats, skönlitteratur
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject historieundervisning
mellanstadiet
narrativ ansats
skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/14495 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics