Naturvetenskapens kultur

DSpace Repository

Naturvetenskapens kultur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Naturvetenskapens kultur
Author Ideland, Malin
Editor Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Date 2012
Swedish abstract
Detta kapitel problematiserar naturvetenskapens kultur, ”The culture of no culture”. Det är vad vetenskapshistorikern Donna Haraway kallar naturvetenskapens sätt att betrakta och förmedla kunskaper (1997). Med detta menar hon att när naturvetenskapliga forsk- ningsresultat skrivs fram så skalas kulturen i vilken de har producerats bort. Forskningsresultaten beskrivs som ”objektiva”, producerade på ett ”rent” sätt där forskarnas personliga värderingar och kulturens normer inte har varit närvarande. Bilden av den naturvetenskapliga forskaren är att han (för bilden säger att det är en han, även om det lika ofta är en hon) bara är ett vittne som upptäcker naturliga fenomen, utan att själv ha någon betydelse för vad som ”upptäcks”. Haraway kritise- rar detta sätt att betrakta kunskapsproduktion och menar att man inte bara måste förstå ”nature of science” (som beskrevs i Johan Nelsons kapitel), utan även ”culture of science”. Man kan diskutera om dessa två begrepp egentligen skiljer sig åt, men om vi fokuserar på naturve- tenskapens kultur så avses vilka vanor, normer och värderingar som präglar forskarnas arbete. Haraway menar att istället för att försöka dölja att vetenskapliga resultat har tillkommit i en viss kultur bör man berätta om denna kultur, för att andra forskare, men även allmänhet och politiker, ska få bättre möjligheter att förstå resultaten och dess giltighet. Då blir resultaten helt enkelt mer trovärdiga och begripliga.
Link http://dspace.mah.se/handle/2043/14411 (... (external link to publication)
Publisher Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
Host/Issue Naturvetenskap och yngre barn : om att forskningsanknyta utbildning för förskollärare och grundlärare;
Series/Issue Rapporter om utbildning;2
ISSN 1101-7643
Pages 79-85
Language swe (iso)
Subject naturvetenskap
kultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics