Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning

DSpace Repository

Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling i förskolan, med fokus på återanvändning
Author Nilsson, Marie ; Wedeberg, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur förskolor arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Studien har utförts med strävansmålen inom området naturvetenskap och lärande från förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010) som bakgrund. Genom intervjuer med pedagoger har vi studerat hur olika förskolor arbetar med hållbar utveckling. Genom observationer med barn, där vi har varit deltagande genom att utföra två olika experiment, har vi tagit del av barnens kunskaper och tankar kring återvinning och återanvändning. Intervjuerna gav oss resultatet att pedagogerna gärna arbetar med hållbar utveckling i förskolan. Pedagogerna vill kunna ge barnen erfarenheter och inspiration att ta hand om vår miljö i framtiden. Pedagogerna använder sig av upplevelser för att barnen lättare ska lära sig om hållbar utveckling. Det som pedagogerna är överrens om, är att de måste bli bättre på är att benämna olika återvinningsmaterial när de skapar med barnen. Under observationerna med barnen uppmärksammades, i vilka situationer barnen lär sig om hållbar utveckling. Experiment utfördes med barnen på två olika förskolor, för att komma underfund med vad dessa situationer leder till när det gäller lärande, och hur barnen tänker kring återvinning. Här såg vi att i samspel med andra sker lärande genom att barnen diskuterar tillsammans med andra barn och pedagoger. Arbetet har även utforskat vad barnen har för tankar om skräp och återanvändning, och här framkom att barnen såg återvinningsmaterialet som ”pyssel”, att bygga någonting av. I denna kreativa uppgift när barnen fick skapa med skräp som material upptäcktes att barnen hamnade i en form av flow, där barnen gick in i sitt arbete med alla sina sinnen, de sjöng, de kände på och experimenterade med materialet. Sist kan vi säga att det är genom alla sina sinnen som barnen lär sig, att genomföra en upplevelse leder till lärande, och barnen verkligen älskade att skapa med hjälp av återvinningsmaterial.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
hållbar utveckling
lärande
återanvändning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14570 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics