Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet

DSpace Repository

Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet

Details

Files for download
Icon
Implementering av ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Implementering av läroplanen med fokus på kvalitet - En kvalitativ studie om hur ledningsansvariga, politiker och pedagogikvetarna uppfattar förskolans kvalitet
Author Rogowski, Barbara ; Forsberg, Tina
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur implementering av förskolans reviderade läroplan går till samt analysera likheter och skillnader i tolkningen av förskolans kvalitet utifrån ledningsansvarigas, politikers och pedagogikvetarnas perspektiv samt granska på vilket sätt respondenternas utsagor avspeglar deras position i skolsystemets hierarki. För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vår empiri grundar sig på införskaffade intervjusvar ifrån nio offentliga personer med olika roller och positioner inom skolsystemet. Resultatet av vår undersökning visar att implementering av förskolans reviderade läroplan är ett exempel på ett top-down perspektiv. Utifrån insamlat empirin konstaterar vi att respondenternas uppfattning om vad som är förskolans kvalitet skiljer sig beroende på deras roll och position inom skolväsendet. Dessutom kom vi fram till att två diskursiva mönster framträdde i ledningsansvarigas, politikers och pedagogikvetarnas uttalanden som vi i studien benämnde för organisatoriskt- och pedagogiskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject implementering
förskolan
kvalitet
läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/14572 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics