En studie om högläsningens funktion i förskolan, utifrån ett förskollärarperspektiv

DSpace Repository

En studie om högläsningens funktion i förskolan, utifrån ett förskollärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om högläsningens funktion i förskolan, utifrån ett förskollärarperspektiv
Author Colombo Garic, Loredana
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka högläsningens funktion i förskolan. Genom intervjuer med förskollärare och observationer av förskollärare högläsning i barngrupp vill jag skapa förståelse för hur högläsning kan användas som ett pedagogiskt redskap i förskolan. Mina frågeställningar är: 1. Hur gestaltas högläsningen i förskolans praktik? 2. Hur ser förskollärare på högläsningens betydelse i förskolan? Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer med fem förskollärare, samt observationer av förskollärares lässtunder med och för sina barngrupper. Den empiri som samlats in har analyserats med relevant teori och tidigare forskning inom problemområdet. Resultaten visar att alla förskollärare är införstådda med vilken betydelse högläsning har för barns utveckling av språk och literacy. Studien visar även att förskollärarnas syn på högläsning styr hur de utformar högläsning i praktiken. Ytterligare ett resultat som resultaten visar är att den valda tidpunkten för högläsning i stort sätt styr om läsningen ska vara mer pedagogisk inriktad, eller inriktad mot att skapa en omsorgssituation där barnen kan varva ner en stund. Slutsatsen av undersökningen att högläsning uppfyller en dubbel funktion i förskolan, främst pedagogiskt, men även som ett sätt att samla in barn i en lugn och gemensam stund för läsning av bok. Nyckelord: Barn, böcker, förskollärare, högläsning, literacy, språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
böcker
förskollärare
högläsning
literacy
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14589 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics