Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper?

DSpace Repository

Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Svenska som andraspråk - efter vilka urvalsprinciper?
Author Kyander, Johanna
Date 2012
English abstract
Swedish as a second language is a fairly recent school subject that was established in the mid 1990’s. The idea was to provide pupils with a foreign background the specific support and pedagogy needed to learn Swedish efficiently and to enhance integration into Swedish society. The primary question of this essay has been to examine and discuss how the students that are to study Swedish as a second language are selected and if the student or guardian have any influence on the matter. The secondary question has been to examine what teachers and school leaders think about Swedish as a second language's future as a school subject. This paper has shown that there is arbitrariness in the selection process. In the schools and municipalities included in the study not only the process varies but also the selection criteria used. The guardian and the student had varying degrees of influence over the selection process. Concerning the future of Swedish as a second language, as a schools subject, show that 6 out of 10 respondents thought that teaching would become integrated with the school subject Swedish. The most interesting finding, of this essay, was that almost all interviewees mentioned the separation of students with a foreign background as a dilemma regardless of their views on the school subject as such.
Swedish abstract
Svenska som andraspråk är ett relativt sett nytt skolämne som tillkom vid mitten av 1990-talet. Tanken var att ämnet skulle ge skolelever med utländsk bakgrund det särskilda stöd och inlärningspedagogik som dessa elever förväntades behöva för att lära sig svenska och för att förstå och integreras i det svenska samhället. Den här uppsatsens primära uppgift har varit att undersöka och diskutera hur de elever som får sig svenska som andraspråk tilldelat, i grundskolans senare år, väljs ut och om elev och målsman har något inflytande. En sekundär frågeställning har varit att undersöka vad lärare och skolledarna tror om svenska som andraspråks framtid som skolämne. Den här uppsatsen har visat att det råder en godtycklighet i urvalsförfarandet och att det sker på olika sätt på olika skolor och i olika kommuner. Den har även visat att målsman och elev hade varierande grad av inflytande över urvalsförfarandet. 6 av 10 intervjuade trodde att undervisningen skulle komma att integreras med övrig undervisning. Uppsatsens mest intressanta iakttagelse var att nästan alla intervjuade nämnde särskiljandet av elever som ett dilemma oavsett vad de trodde om skolämnets utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Andraspråk
Elever med utländsk bakgrund
Invandrarelev
Modersmål
Svenska
Svenska som andraspråk
Tvåspråkighet
Flerspråkighet
Förberedelseklass
Förstaspråk
Interkulturell undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14591 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics