Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

DSpace Repository

Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?
Author Muhonen, Tuija ; Liljeroth, Cristina ; Lindqvist Scholten, Christina
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning Malmö högskola har kommit relativt långt när det gäller den kvantitativa jämställdheten, vilket visar sig bland annat genom att könsfördelningen på den akademiska mellanchefsnivån har varit jämn sedan 2005 och även bland medarbetarna är könsfördelning jämn totalt sett. Vidare har högskolan den högsta andelen kvinnliga professorer i Sverige. Mot denna bakgrund väcktes frågan om det även rådde kvalitativ jämställdhet i organisationen. Syftet med det aktuella projektet var att undersöka hur den kvantitativa jämställdheten bland mellancheferna förhöll sig till den kvalitativa jämställdheten i organisationen. Den kvalitativa jämställdheten studerades i relation till olika aspekter av chefsarbete och utvecklingsmöjligheter samt till hur cheferna arbetade med jämställdhet gentemot sina medarbetare. I projektet undersöktes även hur medarbetarna uppfattade chefskapet och jämställdhetsarbetet samt deras upplevelse av arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Undersökningen inleddes med fokusgruppssamtal med akademiska mellanchefer och därefter gjordes en enkätundersökning bland deras medarbetare. I samband med resultatredovisning av enkätundersökningen tog cheferna fram förslag på åtgärder för ökad jämställdhet. Genomförande av dessa åtgärdsförslag har sedan följts upp med hjälp av en enkät till mellanchefer och dekaner samt intervjuer med dekaner. En dialog om resultaten och det fortsatta arbetet har även förts med högskolans rektor. Resultaten visade att både kvinnor och män hade en ambivalent inställning till att arbeta som mellanchef eftersom de ansåg att uppdraget inskränkte på deras möjligheter att forska. Mellancheferna tonade ner betydelsen av kön och jämställdhet var för dem en fråga som enbart rörde kvinnor. Det framkom dock att kön spelade roll, även om medvetenheten om detta var låg bland cheferna. Bland medarbetare kom det fram att kvinnor i högre utsträckning än män hade både iakttagit och själva upplevt negativ särbehandling på grund av kön. Upplevelsen av sexistisk jargong hade ett samband med ohälsa för kvinnor men inte för män. Chefer som var män tolkade medarbetarnas upplevelse av negativ särbehandling som uttryck för personliga egenskaper och för att kvinnor var svagare eller mer lättkränkta än män. Det framkom även att män, både chefer och medarbetare, tog större utrymme i möten, medan däremot kvinnor ofta blev avbrutna i sina framföranden. Enligt mellancheferna fanns det en ”duktig flicka”-kultur vid högskolan, som beskrevs med att kvinnor tenderade att ställa höga krav på sig själva och ta på sig många arbetsuppgifter. Medarbetare som var kvinnor menade att männen inte hade samma krav på sig att delta i möten och utföra vissa administrativa arbetsuppgifter utan kunde istället ägna sig åt sin forskning och fick därmed större möjligheter till karriärutveckling än de ”duktiga-flickorna”. Studien visar att jämställdhetsarbetet inte har integrerats i verksamheten utan läggs vid sidan om den ordinarie verksamheten i speciella arbetsgrupper. Medan den kvantitativa jämställdheten beaktas i olika sammanhang, behövs det fortsatt arbete för att även uppnå en kvalitativ jämställdhet i organisationen. De flesta chefer gjorde ingen koppling mellan kön och makt utan gav uttryck för kulturellt präglade stereotypa föreställningar om kvinnor och män. Samtidigt betonade de att dessa var individuella egenskaper och inte handlade om kön. Förhållningssättet indikerar att det finns en förnekelse av att kön spelar roll för arbetsvillkor och karriärutveckling inom högskolan. Sist i rapporten diskuterar vi det fortsatta jämställdhetsarbetet vid Malmö högskola och återknyter till de områden som har identifierats under projektets gång som viktiga för att uppnå kvalitativ jämställdhet. De förslag som lyfts fram i rapporten förutsätter att den mångfacetterade mellanchefsrollen tydliggörs och cheferna får förutsättningar att leda på ett sätt som präglas av ett jämställt förhållningssätt. Ansvaret för att verksamheten ska uppnå kvalitativ jämställdhet ligger hos samtliga medarbetare, men cheferna har ett speciellt ansvar.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject jämställdhet
mellanchef
lärare
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/14629 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics