En belysning av hur läroboksförfattare i matematik kan påverka elevers lärande

DSpace Repository

En belysning av hur läroboksförfattare i matematik kan påverka elevers lärande

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 90hp ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En belysning av hur läroboksförfattare i matematik kan påverka elevers lärande
Author Glenberg, Ove
Date 2012
English abstract
A downward trend of Swedish pupils' mathematical knowledge leads to the necessity finding ways, which may reverse this trend. The study presented here aims to explore ways through how textbooks can facilitate teacher education planning, and the ability to formatively assess students while students opportunity for a more independent learning improves. First, a literature review to summarize the essential concepts and didactic aspects is made, and then followed up by presenting some previous research in terms of mathematics textbook design and use of today. The results of this literature review are verified and completed in the next step through qualitative interviews of both teachers and students at college and high school. Even some of my own observations through participation in education provides additional data to the study. By providing insights into what improves student learning, and how actors experiencing textbook of today, the idea is to present a basis for the design of textbooks that enhances student learning and interest in mathematics. The results show that most of the textbooks in mathematics has several shortcomings in the educational performance and how they follow the policy documents instructions. The textbook has an important role in teaching and even more important is the teacher's subject competence. The results also show that students' views on sustainable school improvement are focused mainly on teachers and solved examples in the textbook, while the teachers focus more on digital tools. The conclusion is that it should be the student's own learning that should be central in the writing of textbooks in mathematics. This means that feedback from students such as studying the first year of Bachelor of education can provide an important contribution in updating textbooks. It also means that a clearer tracking of policy documents and instructions to students prior knowledge should be considered in textbook content and progression between subject sections.
Swedish abstract
En nedåtgående trend hos svenska elevers matematikkunskaper föranleder behov av att finna lösningar för att bryta denna trend. Studien som presenteras här har som syfte att undersöka hur man via läroboken kan underlätta lärarens undervisningsplanering, och möjlighet till att formativt bedöma eleverna, samtidigt som elevens möjlighet till ett mer självständigt lärande förbättras. Först utförs en litteraturstudie för att sammanfatta väsentliga begrepp och didaktiska aspekter, för att sedan följa upp med att presentera några tidigare forskningsresultat vad gäller matematiklärobokens utförande och användande av idag. Resultatet från denna litteraturgenomgång verifieras och kompletteras i nästa steg via kvalitativa intervjuer av både lärare och elever på högskolan och gymnasiet. Även en del egna observationer via deltagande i undervisning ger ytterligare data till undersökningen. Genom att skapa insikter kring vad som förbättrar elevers lärande, samt hur aktörerna bl.a. upplever läroboken av idag, är tanken att kunna presentera ett underlag för konstruktion av läroböcker som förbättrar elevens lärande och intresse i matematik. Resultatet visar på att de flesta av läroböckerna i matematik har flera brister vad gäller det pedagogiska utförandet och hur de följer styrdokumentens anvisningar. Läroboken har en viktig roll för undervisningens kontinuitet och ännu viktigare är lärarens ämneskompetens. Resultatet visar dessutom på att elevernas åsikter kring hållbar skolutveckling fokuseras på fler lärare samt lösta exempel i läroboken, medan lärarna fokuserar mer på digitala hjälpmedel. Slutsatsen är att det ska vara elevens egen lärande konstruktion som ska vara det centrala i samband med författande av läroböcker i matematik. Detta innebär att feedback från elever som t ex. studerar första året på högskoleingenjörsutbildningen kan erbjuda ett viktigt bidrag i uppdatering av läroböcker. Dessutom innebär det en tydligare följning av styrdokumentens anvisningar samt att elevernas förkunskaper ska beaktas i läroböckernas innehåll och progression mellan ämnesavsnitten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ERNIe
Formativ bedömning
IKT
Konstruktivism
Lärande
Lärobok
Matematik
Metod
Styrdokument
Tillämpad matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14647 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics