Digitaliseringen av skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitaliseringen av skolan
Author Lagunas, Monica
Date 2012
English abstract
The purpose of the thesis is to conduct a study into how technology development affects teaching assignment of teachers, by finding out how teachers perceive that their teaching assignments have been affected by the One computer per student project. I compare these perceptions with the literature and policy documents. My overall question is: What are the selected teachers' perception One computer per student project? The work is done on the basis of a qualitative study where the results of interviews with teachers, are interpreted and compared with literature. The results of the interviews show an overall positive attitude towards the investment of the teachers. The survey targeted mainly attention to teachers' positive and critical comments. Teachers' accounts testify to how they see technology educational opportunities. That both teachers and students had access to a personal laptop was considered to be largely a positive change in the classroom. Practical, environmental and educational aspects mentioned. Also, the Internet's diverse opportunities generally seen as positive for student learning and development. The issue of training proved to be crucial. Teachers require targeted training that will promote the development of teachers 'and students' digital skills. Their critical stories on this point can be interpreted as an indication of deficiencies between the municipality's ICT strategy's stated objectives and how they are implemented, and what its results in practice. The study raises questions around the question: How important is training? Has the emergence of new forms of learning? Is there, then there should be an educational plan to follow with the introduction of computers? What does research say about One to One-projects?
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att göra en studie i hur teknikutvecklingen påverkar läraruppdraget hos fem lärare. Detta genom att ta reda på hur fem lärare uppfattar att deras läraruppdrag har påverkats av En till En-satsningen, en dator per elev. Sedan jämför jag dessa uppfattningar med hur litteratur och styrdokument uppfattar förändringen i klassrummet. Min övergripande frågeställning är: Vilken är de fem utvalda lärarnas uppfattning till En till En- satsningen? Examensarbetet är utfört utifrån en kvalitativ undersökning där resultaten från intervjuer med fem lärare tolkas och jämförs med litteratur. Resultatet av intervjuerna visar en övergripande positiv inställning till satsningen hos lärarna. Undersökningen riktar främst uppmärksamheten på lärarnas positiva och kritiska synpunkter. Lärarnas redogörelser vittnar om hur de ser teknikens pedagogiska möjligheter. Att både lärare och elever hade tillgång till en personlig bärbar dator ansågs i stort sett vara en positiv förändring i klassrummen. Praktiska, miljömässiga och pedagogiska aspekter nämns. Också Internets varierande möjligheter sågs generellt som positiv för elevernas lärande och utveckling. Frågan om fortbildning visade sig vara central. Lärarna ställer krav på riktad fortbildning som ska främja utvecklingen av lärarnas och elevernas digitala kompetens. Deras kritiska berättelser på denna punkt kan tolkas som en indikation om brister mellan kommunens IKT-strategis uttalade mål och hur dessa genomförs, och vad de ger för resultat i praktiken. Undersökningen väcker tankar kring frågan: Hur viktig är fortbildning? Har det uppkommit nya lärandeformer? Finns, borde det finnas en pedagogisk plan att följa i och med införandet av datorer? Vad säger forskningen om En till En-satsningen?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Digitalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/14672 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics