Pedagogers föreställningar om det könsneutrala pronomenet hen.En studie om pedagogers syn på kön och genus

DSpace Repository

Pedagogers föreställningar om det könsneutrala pronomenet hen.En studie om pedagogers syn på kön och genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers föreställningar om det könsneutrala pronomenet hen.En studie om pedagogers syn på kön och genus
Author Ahmad, Farihan ; Böhmer, Thea
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var främst att ta reda på om pedagogerna inom skolverksamheten såg det könsneutrala pronomenet hen som ett potentiellt redskap i genusarbetet, eller om de såg någon annan funktion med begreppet. För detta ändamål använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi etablerade 6 fokusgrupper med tre informanter i varje grupp. Materialet dokumenterades med hjälp av diktafon. Undersökningen visade en tvetydighet gällande de intervjuades syn på kön och genus. Det skiljde sig bland pedagogerna om de såg på både kön och genus som medfött, eller om de såg genus som socialt konstruerat. Oavsett deras syn på kön och genus tyckte de flesta pedagogerna i undersökningen att hen inte skulle kunna fylla en funktion i genusarbetet. Undersökningen visade även att de flesta av pedagogerna ville stärka ”han” och ”hon” var för sig via en uppdelning. Majoriteten av pedagogerna förkastade pronomenet hen eftersom det sågs som ett hot mot en enligt dem naturlig näst intill dikotom uppdelning av könen. Pedagogerna i vår undersökning var överens om att de redan bemötte barnen könsneutralt då de betraktade barnen som individer. I analysen såg vi dock att pedagogernas åsikter om att flickor och pojkar är olika till naturen kan medföra att de snarare bemöter individen som flicka eller individen som pojke och därmed riskerar att omedvetet reproducera traditionella könsmönster.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kön
Genus
Hen
Socialt
Biologiskt
Föreställningar
Skillnader
Identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14693 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics