Man måste vara farbror när man kör grävskopa

DSpace Repository

Man måste vara farbror när man kör grävskopa

Details

Files for download
Icon
Examensarbete ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man måste vara farbror när man kör grävskopa
Author Bjelkengren, Pernilla ; Larsson Jarnshult, Sofia
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien var att ur ett genusteoretiskt perspektiv analysera barnlitteratur på en småbarnsavdelning på en förskola. Avsikten var att undersöka hur kvinnor/flickor respektive män/pojkar framställs i förskolans barnlitteratur. Intresset för studiens ämne väcktes då vi under vår verksamhetsförlagda tid uppmärksammat att efterföljande reflektion och diskussion vid högläsning, barn och pedagoger emellan, brister gällande genus. Vad förmedlar barnlitteraturen - egentligen? Studien utgår från de tre aspekterna socialisering, kvinnligt/manligt och färg som genusmarkör med utgångspunkt i den sociala inlärningsteorin samt ett abstrakt schema över kvinnliga och manliga egenskaper. Därtill användes text- och bildanalys för att nå studiens resultat samt en berättarteknisk metod benämnd beskrivning. Vår slutsats är att kvinnor/flickor utmärker sig stereotypiskt kvinnligt medan män/pojkar framställs som stereotypiskt manliga, något som överensstämmer med Nikolajevas (2004) abstrakta schema, som bygger på kvinnliga respektive manliga egenskaper, vilket ligger till grund i vår analys.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnlitteratur
framställning
genus
könsroll
performativt genus
social inlärningsteori
stereotyp
Handle http://hdl.handle.net/2043/14697 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics