De tre K:na, Krav, kontroll och kommunikation - Tre viktiga aspekter vid arbetsledning

DSpace Repository

De tre K:na, Krav, kontroll och kommunikation - Tre viktiga aspekter vid arbetsledning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title De tre K:na, Krav, kontroll och kommunikation - Tre viktiga aspekter vid arbetsledning
Author Azizi, Josefine ; Wiktor, Josefin
Date 2012
English abstract
The paper aims to describe and analyze how the supervisor requirements, control and perception of the employee's knowledge, as seen from the employer's and employees' perspective and to analyze and understand the difference in thinking in eight selected workplaces. The selected object will be studied by qualitative methods, interviews with eight informants. The problem that has lead to the selected topic is so in what basis is there knowledge and understanding for which the meanings, claims management and communication have a supervisor? The understanding of the chosen problem has arisen at ours, the authors, and leadership studies. This position has been from us to create an image of being a very vulnerable position both from the under perspective but also the over-perspective. That is, employees' demands, expectations and the manager's control. The essay theoretical perspectives will be built on the use of Taylorism, demands and control model and Maslow's hierarchy of needs. Previous research has shown that leadership has changed, management and organization is now working as one. The results of the thesis have been following the similar response that has come from the eight informants in addition to those industries that are tightly controlled by regulation. Definition supervisors seem to barely exist today, but other names used to describe. A clear pattern is that the supervisor does not have as much self-control without the demands of his boss. Many of the respondents felt that communication between supervisors and staff was also good as the control of the workers were not so great.
Swedish abstract
Uppsatsen har som syfte att beskriva och analysera hur arbetsledarens krav, kontroll och uppfattning om arbetstagarens kunskap, sett från arbetsgivarens samt arbetstagarens perspektiv. Att analysera och förstå skillnader i tänkande inom åtta utvalda branscher. Det valda syftet kommer att studeras genom kvalitativ metod, intervjuer med de åtta informanterna. Problemet som har gett upphov till det valda ämnet är så i vilken grund finns där kunskap och förståelse för vilken eller vilka betydelser, krav, kontroll och kommunikation har för en arbetsledare? Förståelsen för det valda problemet har uppkommit vid våra, författarnas, egna ledarskapsstudier. Denna position har från oss skapats en bild av att vara en väldigt utsatt position både från underperspektivet men tillika från överperspektivet. Det vill säga medarbetares krav, förväntningar etc. som chefens kontroll. Uppsatsen teoretiska perspektiv kom att byggas på användande av Taylorism, krav och kontrollmetod och Maslows behovstrappa. Tidigare forskning inom området har visat på att ledarskapet har förändrats, ledning och organisation arbetar nu som ett. Resultatet av uppsatsen har varit att liknande svar har kommit från de åtta informanter utöver av de branscher som är hårt kontrollerade av regelverk. Definition arbetsledare verkar knappt finnas idag utan andra namn används för att beskriva rollen. Ett tydligt mönster är att arbetsledaren inte har så mycket egenkontroll utan har krav från sin chef. Många utav de svarande ansåg att kommunikationen mellan arbetsledare och medarbetare var god även om kontrollen över arbetstagarna inte var så stor.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Krav
Kontroll
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/14732 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics