ATT MOTIVERA ICKE SVENSKTALANDE PATIENTER TILL BÄTTRE HÄLSA

DSpace Repository

ATT MOTIVERA ICKE SVENSKTALANDE PATIENTER TILL BÄTTRE HÄLSA

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ATT MOTIVERA ICKE SVENSKTALANDE PATIENTER TILL BÄTTRE HÄLSA
Author Persson, Christian ; Sernerup, Charlotta
Date 2012
English abstract
Background: Working as a nurse means constantly meeting people from different ethnic backgrounds. In this profession, nurses have different laws and ethical guidelines to follow. This can be problematic when relating to with patients who do not speak the language and have a different cultural background. In order to provide good care and promote health, previous studies show that nurses need a certain cultural awareness in their thinking and competence. Aim: The aim of this study is to study nurses’ experiences of motivating and promoting health to non- Swedish speaking patients. Method: Empirical interview study with the support from a structured interview guide with open questions. Result: The nurses’ perception of health promotion comprised lifestyle changes and self-care. To be able to motivate the patient to acquire a better health it was of importance to approach the patient and individualize care. This could be problematic to non- Swedish speaking patients. Nurses more often rely on information and education when dealing with these patients. The problems were based on cultural differences regarding prior knowledge and expectations. Another barrier was the language differences, and therefore an important asset was having a qualified interpreter. The patients perceived a feeling of being omitted in the new country, which could lead to frustration and aggressiveness. To facilitate these meetings time and resources are of the essence. Conclusion: To be able to motivate and promote health to non-Swedish speaking patients, nurses need more resources, an increased cultural awareness and cultural competence.
Swedish abstract
Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska innebär ständiga möten med människor av olika etnisk bakgrund. I sin profession har sjuksköterskan en rad olika lagar och etiska riktlinjer att följa, vilket kan bli problematiskt att förhålla sig till i möten med patienter som inte talar språket och har en annan kulturell bakgrund. För att kunna ge god omvårdnad och främja hälsa visar tidigare studier på att sjuksköterskan behöver ha ett visst kulturmedvetet tankesätt och kompetens. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att motivera till hälsofrämjande åtgärder hos icke svensktalande patienter. Metod: Empirisk intervjustudie med stöd från en strukturerad intervjuguide med öppna frågor. Insamlat material analyserades enligt riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas uppfattning av hälsofrämjande åtgärder innefattade livsstilsförändringar och egenvårdsråd. För att kunna motivera till bättre hälsa var det av vikt att möta patienten och individanpassa, vilket kunde vara problematiskt till icke svensktalande patienter. Ofta förlitade sig sjuksköterskorna mer på information och utbildning till dessa patienter. Problematiken grundade sig i kulturella skillnader gällande förkunskaper och förväntningar. En annan barriär var språket, och en viktig förutsättning var då tillgång till kvalificerad tolk. Patienterna upplevdes känna sig utelämnade i det nya landet, vilket kunde leda till frustration och aggressivitet. För att underlätta dessa möten ansågs att mer tid och resurser krävs. Slutsats: För att motivera till hälsofrämjande åtgärder hos icke svensktalande patienter, behöver sjuksköterskan tillgång till mer resurser och en ökad kulturell medvetenhet och kompetens.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Egenvård
hälsofrämjande
kommunikation
kultur
motivation
omvårdnad
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/14742 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics