Lärares erfarenheter av elever i matematiksvårigheter Teachers experience of students in mathematics difficulties

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av elever i matematiksvårigheter Teachers experience of students in mathematics difficulties

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares erfarenheter av elever i matematiksvårigheter Teachers experience of students in mathematics difficulties
Author Bergkvist, Per-Arne
Date 2005
Swedish abstract
Jag har i min undersökning sökt ta reda på hur elever i skolår fem och sex och ett antal lärare ser på undervisningen i matematik. Hur kan matematiksvårigheter ta sig i uttryck och vad beror dessa på? Detta är två frågeställningar som är viktiga i min rapport. Genom att 54 elever fick besvara en enkät under lugna omständigheter i klassrummet där jag själv var närvarande och presenterade mitt arbete, tror jag mig ha fått tillförlitlig data från eleverna som en grund till denna studie. Därutöver fick åtta lärare besvara en enkät och några intervjufrågor att besvara utan att de sinsemellan utbytte åsikter om. Hela undersökningen genomfördes en och samma dag varför tillförlitligheten i de enskildas svar är att betrakta som mycket god. Många lärare angav logiskt tänkande som en viktig del i förståelsen av matematik. Men vad är logiskt tänkande? Jag har kommit fram till att det är ett abstrakt tänkande som skiljer sig mellan olika individer. I min studie angav lärarna språkproblem, låsningar, stress och tråkigt ämne, som några uttryck när eleverna visade svårigheter inför matematiken. Om eleverna tycker matematik är ett tråkigt ämne kan det komma att påverka deras attityd och inställning till ämnet. Detta är något som Magne gör oss uppmärksam på då han hänvisar till amerikanska undersökningar om attityder hos elever i skolår 4 %u2013 6. Att lärare och elever inte alltid talar samma språk framkommer också när eleverna svarar att de inte alltid förstår sina läxor samt att de inte upplever att de haft grupparbeten i samma utsträckning som lärarna anger. Detta bekräftar Vygotskijs och Bernsteins teorier att inlärning påverkas av den kommunikation som förs mellan elev och lärare.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematikundervisning
matematiksvårigheter
proximala
cybernetisk
abstrakt
logisk
tankeverksamhet
konvergent
divergent
räknecentra
Handle http://hdl.handle.net/2043/1478 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics