Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv

DSpace Repository

Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utan språk inget ämne – Ett antal gymnasieelevers syn på god undervisning ur ett språkligt perspektiv
Author Hillborg, Kristina
Date 2012
Swedish abstract
Ämneskunskaper och språkkunskaper är på många sätt tätt sammanknutna och att språket har en viktig roll i lärandeprocessen betonas i såväl skolans styrdokument som i forskning på området. Detta samband mellan ämne och språk är utgångspunkten för den här studien där jag undersökt hur ett antal elever upplever lärarnas arbetsmetoder ur ett språkligt perspektiv genom att ställa deras erfarenheter i relation till de metoder som forskningen kring språkinriktad undervisning förespråkar. Studien är gjord i form av en kvalitativ intervjuundersökning där jag intervjuat fem gymnasieelever i årskurs tre utifrån två teman: ”Då lär jag mig bäst – elevernas uppfattning om god undervisning” och ”Språket i ämnet”. Utifrån de gemensamma drag som framkommit i min studie kan god undervisning enligt de intervjuade eleverna sammanfattas som: en undervisning som präglas av delaktighet, interaktion och variation, där läraren har ett tydligt engagemang för eleverna och ämnet och kan förmedla detta engagemang vidare bland annat genom att knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. En sådan beskrivning stämmer på många sätt väl överens med den praktik som forskningen kring språkinriktad undervisning förespråkar. I studien framkommer även att eleverna i mer eller mindre utsträckning skulle vilja ha mer stöd kring språkutveckling även från ämneslärarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkinriktad ämnesundervisning
god undervisning
språket i ämnet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics