Modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling, identitet och lärande av det svenska språket

DSpace Repository

Modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling, identitet och lärande av det svenska språket

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling, identitet och lärande av det svenska språket
Author Månsson, Johanna ; Delbo, Josephine
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att utifrån informanterna och den valde skolan undersöka modersmålets betydelse för elevens utveckling som individ och i sitt lärande av det svenska språket. Vi vill även undersöka modersmåls- och svensklärarnas samarbete med varandra samt deras syn på modersmålsundervisning. För att besvara studiens frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med två modersmålslärare, en svensklärare, en svenska som andraspråkslärare och en rektor samt modersmålssamordnaren i den valda skolans kommun. Den insamlade empirin från de samtliga intervjuerna har vi kopplat till aktuell forskning och teori. Studien visar att ett rikt förstaspråk underlättar lärandet av ett andraspråk, därför är modersmålsundervisning en viktig faktor i dessa barns skolgång. Det är även viktigt att de vuxna som är involverade i barnets utveckling är engagerade och motiverar barnet. Studien belyser även att om skolundervisningen har ett varierande arbetssätt så når man fram och främjar alla elever i deras lärande samt stärker deras identitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Kultur
Modersmålsundervisning
Språk
Identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/14996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics