Consistency in Web Design from a User Perspective

DSpace Repository

Consistency in Web Design from a User Perspective

Details

Files for download
Icon
Axelsson, A. ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Consistency in Web Design from a User Perspective
Author Axelsson, Anton
Date 2012
English abstract
Within Human-Computer Interaction, it has long been speculated that inconsistency impedes the user experience. However, defining and categorising consistency has been shown to be a challenging task. Several studies on the subject have categorised consistency with mixed perspectives of the system, its developer, and its user. The present thesis considers only the user perspective, and categorises consistency into Perceptual, Semantic, and Procedural consistency. 21 subjects, with moderate experience in using the web, participated in an experiment designed to explore the effect inconsistency might have on usability. In order to test both main and interaction effects between the three proposed consistencies, the experiment was based on a full 2 × 2 × 2 factorial design for repeated measures. The participants’ task was to use eight partly different versions of a mock-up web shop in which a subject selection drop-down menu was experimentally manipulated. Multiple Analysis of Covariance revealed that Perceptual and Procedural inconsistency affected user performance negatively. It also indicated that inhibitory interaction effects occurred between some of the (in)consistencies. The results have important implications for web developers in designing usable applications. By adapting a user perspective, they can aid users to avoid performing faulty actions.
Swedish abstract
Inom människa-datorinteraktion har det länge spekulerats huruvida inkonsekvent design påverkar användarupplevelsen. Att definiera och kategorisera olika typer av konsekvens har visat sig svårt. Flera studier på området har kategoriserat typer av inkonsekvens med blandade perspektiv av såväl systemet, dess utvecklare samt dess användare. Denna uppsats sätter användarens perspektiv i fokus och kategoriserar typer av inkonsekvens i perceptuell, semantisk och procedurell konsekvens. 21 personer, med måttlig erfarenhet av att bruka nätet, deltog i ett experiment utformat att utforska effekterna av inkonsekvent design på användbarhet. För att pröva såväl huvud- som interaktionseffekter baserades experimentet på en fullständig 2 × 2 × 2 faktordesign för upprepade mätningar. Deltagarnas uppgift var att använda åtta prototyper av en webbutik där en dropdownmeny för ämnesval utsattes för experimentell manipulation. En trevägs variansanalys med kovariat visade att perceptuellt och procedurellt inkonsekvent design påverkade användarupplevelsen negativt. Resultaten pekade också på att hämmande interaktionseffekter uppstod mellan vissa av de tre inkonsekvenserna. Resultaten ger viktiga implikationer för webbutvecklare när de skall utveckla användbara applikationer. Genom ett användarperspektiv kan utvecklare hjälpa användare att undvika felaktiga handlingar.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 53
Language eng (iso)
Subject consistency
usability
web design
user perspective
HCI
Handle http://hdl.handle.net/2043/15004 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics