Annorlunda är inte sämre - kommunikationsförmåga och social kompetens hos individer med Aspergers syndrom.

DSpace Repository

Annorlunda är inte sämre - kommunikationsförmåga och social kompetens hos individer med Aspergers syndrom.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Brandsten, Theresia
dc.contributor.author Johnsson, Marie
dc.date.accessioned 2013-01-29T13:38:11Z
dc.date.available 2013-01-29T13:38:11Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15038
dc.description Aspergers syndrom beskrivs som ett tillstånd som är orsakat av en dysfunktion i hjärnan som påverkar individens kommunikationsförmåga och sociala kompetens. Hans Asperger var den första personen som beskrev syndromet, 1944 skrev han sin första avhandling kring syndromet. I omvårdnad är samtal och kommunikation en stor del av arbetet och därför viktigt för att kunna utföra en säker och god omvårdnad. Denna litteraturstudies syfte gick ut på att försöka förklara hur en individ med Aspergers syndrom fungerar kommunikativt och socialt samt hur vårdpersonal skulle kunna bemöta dessa individer utifrån deras förutsättningar. Resultatet bygger på elva analyserade artiklar från tre olika databaser. De resultat som hittades var att personer med Aspergers syndrom visade ha en fördröjning och svårigheter vid bearbetning av känslouttryck samt att de tenderade att reagera mer på negativa uttryck. De hade även svårigheter att förstå icke-kongruent information och att sätta sig in i andra individers perspektiv. Ytterligare fynd var att deltagarna med Aspergers syndrom hade en minskad användning av sina förkunskaper och hade lättare för tester innehållande objekt. en_US
dc.description.abstract Asperger syndrome is described as a condition that is caused by a dysfunction in the brain that affected the individual's communication skills and social skills. Hans Asperger was the first person who described the syndrome, 1944 he wrote his first thesis about the syndrome. A big part of nursing is conversation and communication and therefore important in safe and good nursing care. This literature study’s aim was to try to explain how an individual with Asperger's syndrome communicated and interacted socially, and how health professionals might have to respond to these individuals based on their circumstances. The results are built on eleven analyzed articles from three different databases. The results found showed that people with Asperger syndrome appeared to have a delay and difficulties in processing the emotional expression and that they tend to react to the negative terms. They also had difficulties understanding non-congruent information and to gain an understanding of other individuals' perspectives. Another findings was that the participants with Asperger syndrome had a reduced use of their prior knowledge and were better at tests containing items. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Asperger syndrome en_US
dc.subject Communication en_US
dc.subject Nursing en_US
dc.subject Object stimuli en_US
dc.subject Processing en_US
dc.subject Treatment en_US
dc.subject Understanding en_US
dc.title Annorlunda är inte sämre - kommunikationsförmåga och social kompetens hos individer med Aspergers syndrom. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Student essay, ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics