Individanpassad undervisning i en förskoleklass - lärarnas reflektioner

DSpace Repository

Individanpassad undervisning i en förskoleklass - lärarnas reflektioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individanpassad undervisning i en förskoleklass - lärarnas reflektioner
Author Anzelius, Emma ; Prytz, Elin
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien är att synliggöra lärarnas reflektioner om individanpassad undervisning, samt hur den konkretiseras i en förskoleklass. Studiens tre frågeställningar är: Hur talar lärarna om individanpassad undervisning?, Hur synliggörs lärarnas pedagogiska ledarskap i undervisningssituationer? samt I vilken utsträckning och på vilket sätt tar lärarna hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar i undervisningssituationer? Detta undersöks utifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande. Examensarbetet tar avstamp ifrån de centrala begreppen, det pedagogiska ledarskapet och individanpassad undervisning. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer och observationer av lärarna samt deras undervisning. Resultatet visar att lärarna anser att individanpassad undervisning är av betydelse för elevers lärande. Lärarnas egna uppfattningar om vad individanpassad undervisning betyder visade sig vara likartad, men hur lärarna bedriver individanpassad undervisning varierar, både i utförande och i omfattning. Lärarna menar överlag att om individanpassad undervisning skall kunna praktiseras krävs ett varierat arbetssätt. Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att det pedagogiska ledarskapet tenderar att ha betydelse för elevernas individuella utveckling, samt för hur lärarna bedriver sin undervisning. Ytterligare slutsatser är att lärarna behöver få mer tid till att diskutera individanpassad undervisning i förskoleklassen, eftersom lärarna saknar en gemensam grund för i vilken utsträckning som den individanpassade undervisningen skall bedrivas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Det pedagogiska ledarskapet
Individanpassad undervisning
Material
Sociokulturellt perspektiv
Varierat arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/15049 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics