STROKE. En litteraturstudie kring hur patienter upplever vård, information och rehabilitering

DSpace Repository

STROKE. En litteraturstudie kring hur patienter upplever vård, information och rehabilitering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title STROKE. En litteraturstudie kring hur patienter upplever vård, information och rehabilitering
Author Carlsson, Sandra ; Mikkelsen, Natalie
Date 2013
English abstract
Aim. The aim of this study was to investigate scientific research concerning how patients experience care, information and rehabilitation after suffering a stroke. The questions included what experience stroke patients have in terms of nursing and rehabilitation, what they value in these areas and if patients consider to have received adequate and satisfying information and knowledge about stroke and subsequent rehabilitation. Method. A review with a phenomenological approach to compile scientific, qualitative research. Background. Stroke is an umbrella term for infarction of the brain and is one of the most common diseases in Sweden. Stroke affects approximately 30,000 people annually in Sweden and more than 80% of those who suffer a stroke are over 65 years of age. The prolonged aging of the Swedish population entails an increased risk of more cases of people being affected by strokes, as the risks of being affected rises substantially with age. Prognoses indicate that the number of incidence will increase. Therefore, it may be of great importance to increase knowledge of how patients' experience nursing after being affected by stroke. Results. The result has been divided into three themes with subcategories where the main conclusions are reported. The majority of patients have a positive experience of care and a positive attitude to the rehabilitation process after stroke. The importance of motivation and that the patient's has an active part in the process of recovery is highlighted in the results. The experience of adequate information, however, was variable and many patients felt that they had received inadequate or unfitted information about their medical condition.
Swedish abstract
Syfte. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vetenskaplig forskning kring hur patienter upplever vård, information och rehabilitering efter stroke. Frågeställningarna inkluderade vilken erfarenhet strokepatienter har gällande omvårdnad och rehabilitering, vad de värdesätter inom dessa områden samt om patienter anser att de fått tillfredställande information och kunskap om stroke och rehabilitering. Metod. En litteraturstudie utifrån fenomenologisk ansats för att sammanställa vetenskaplig, kvalitativ forskning. Bakgrund. Stroke är ett samlingsnamn för infarkt i hjärnan och är en av våra stora folksjukdomar i Sverige. Stroke drabbar ca 30 000 personer årligen i Sverige och mer än 80 % av de som drabbas av stroke är över 65 år. Befolkningen blir allt äldre i Sverige och risken för att drabbas av stroke stiger kraftigt med åldern och prognosen pekar bland annat på att antalet insjuknande kommer att öka. Det kan därför vara av stor vikt att öka kunskapen inom patienters upplevelse av omvårdnad efter stroke. Resultat. Resultatet har delats upp i tre teman med underkategorier där de största fynden redovisas. Majoriteten av patienterna har en positiv upplevelse av omvårdnaden samt en positiv inställning till rehabilitering efter stroke. Vikten av motivation samt att patienten har en aktiv roll i sin rehabilitering belyses i resultatet. Upplevelsen av tillfredsställande information var däremot varierande och många patienter kände en avsaknad av eller olämplig presentation av information.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cerebrovaskulär sjukdom
Information
Patienter
Rehabilitering
Stroke
Levd erfarenhet
Vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/15051 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics