Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö

DSpace Repository

Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Studie- ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö
Author Jonasson, Marcus ; Junge, Jessica
Date 2013
Swedish abstract
Föreliggande studie har behandlat elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö. Syftet med undersökningen har varit att studera samband mellan elevers sociala bakgrund och deras framtidsvisioner avseende karriärplaner, samt vilka personer som de ansåg vara av betydelse i samband med studieval. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvantitativ metod, där elever från skolor i olika områden, med olika sociala bakgrunder ingått. De teoretiska ansatser vi använt oss av är Pierre Bourdieus teori där begrepp som kapital och habitus varit användbara i utformningen av analys, samt Ziehes teori om kulturell friställning. Av undersökningen har framgått att eleverna från den skola med högre socioekonomisk bakgrund, i större utsträckning tenderar att vilja välja högskolestudier samt att denna grupp oftare ser sina föräldrar som förebilder. Det har även framkommit att samma undersökningsgrupp var mer osäkra på framtida karriärplaner och att eleverna i större utsträckning såg sina föräldrar som mer betydelsefulla i val av karriärplaner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject social bakgrund
framtidsvisioner
karriärplaner
segregering
socioekonomiska grupper
Handle http://hdl.handle.net/2043/15071 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics