Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens

DSpace Repository

Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens

Details

Files for download
Icon
D-uppsatsEvelinaR
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens
Author Rasmusson, Evelina ; Rasmusson, Evelina
Date 2013
English abstract
The purpose of this study was to explore and describe the counselors’ work with deaf and hard of hearing clients. The issues examined were: - How do the counselors describe their work with deaf and hard of hearing clients? - What are the working methods used by the counselors at work with deaf and hard of hearing clients? - What does a cultural competence and a bicultural competence means according to the counselors? The author wanted to illustrate the subject form a perspective in which the professional can communicate in sign language since she believes that this perspective is lacking in the literature. Semi-structured interviews were conducted with three counselors who know sign language and work in the deaf area. The results show that the counselors’ work consists of practical measures and counseling. They have an eclectic approach in the application of the methods, for example that the work can be systematically with cognitive elements. The counselors thought it was important to know sign language and have specific knowledge about the deaf (cultural competence) in order to meet and engage in treatment with deaf clients. They also thought knowledge of the hearing world and the Swedish language was important in order to provide information to the hearing and deaf about one another (bicultural competence). The results also show that the counselors understood that other types of communication than the sign language communication was important to be aware of and to consider, as the non-verbal communication.
Swedish abstract
Syftet med den här studien var att undersöka och beskriva kuratorers arbete med döva och hörselskadade klienter. Frågeställningar som undersöktes var: - Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med döva och hörselskadade klienter? - Vilka arbetsmetoder används av kuratorerna i arbetet med döva och hörselskadade klienter? - Vad innebär en kulturkompetens och en bikulturell kompetens enligt kuratorerna? Författaren ville belysa ämnet utifrån ett perspektiv där den professionella är teckenspråkig då hon anser att detta perspektiv saknas i litteraturen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre kuratorer som är teckenspråkiga och verksamma inom dövområdet. Resultatet visar att kuratorernas arbete består av praktiska åtgärder och stödsamtal. De har ett eklektiskt förhållningssätt i tillämpningen av arbetsmetoder, t.ex. att arbetet kan vara systematiskt med kognitiva inslag. Kuratorerna ansåg att det var viktigt att vara teckenspråkig och ha särskilda kunskaper om döva (kulturkompetens) för att kunna bemöta och bedriva behandlingsarbete med döva klienter. De ansåg också att kunskaper om den hörande världen och det svenska språket var betydelsefullt för att kunna ge information till hörande och döva om varandra (bikulturell kompetens). Resultatet visar också att kuratorerna uppfattade att annan typ av kommunikation än den teckenspråkiga var viktig att vara medveten om och reflektera över, så som den icke verbala kommunikationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bicultural competence
deaf
communication
cultural competence
counselor
sign language
Handle http://hdl.handle.net/2043/15080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics