Handlingsplan som pedagogisk verktyg i förskolan - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Handlingsplan som pedagogisk verktyg i förskolan - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bauer, Petra
dc.contributor.author Johansson, Petra
dc.date.accessioned 2013-02-08T11:53:36Z
dc.date.available 2013-02-08T11:53:36Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15082
dc.description Abstract Bauer, Petra, Johansson, Petra (2012). Handlingsplan som pedagogiskt verktyg i förskolan – ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Actionplan as a pedagogical tool in pre-school - from a special education perspective). Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Bakgrund Kravet på dokumentation i förskolan synliggörs i Lpfö- 98, rev. 2010. Vi ser att det i förskolan idag finns mer eller mindre standardiserade verktyg att använda sig av. Handlingsplanen är en form av dokumentation. Vi är intresserade av om handlingsplanen är ett verktyg som främjar inkluderande miljöer, eller om de leder till en normaliserande syn på barn och barns utveckling. Syfte Syftet är att studera om handlingsplaner leder till verksamhetsutveckling som möter alla barn där de befinner sig i sin utveckling. Vi vill studera om och hur organisationen av verksamheten påverkas av hur vi ser på och bemöter barnet. Utifrån de specialpedagogiska perspektiven kan vi synliggöra hur samtalet inverkar på våra bilder av barnet. Vi vill studera på vilket sätt rådande perspektiv påverkar val av åtgärder. Likaså vill vi synliggöra specialpedagogens möjligheter att bedriva ett proaktivt arbete utifrån arbetet med handlings- planer. Ett arbete där barnets behov ses i relation till den förskolemiljö det befinner sig i. Teoretisk ram Studiens teoretiska inramning utgörs av det sociokulturella perspektivet som sätter samspelet i fokus. För att ytterligare synliggöra och förstärka det sociokulturella perspektivet tar vi stöd av de specialpedagogiska perspektiven. Metod Då vi vill undersöka specialpedagogers erfarenheter och upplevelser har vår studie en kvalitativ ansats. Den består av semistrukturerade intervjuer med åtta specialpedagoger. Som ett led i att öka vår egen förståelse, inledde vi studien med en materialinsamling. Materialet består av 21 handlingsplaner som vi studerat. Resultat med analys Vårt resultat visar att arbetet med handlingsplaner inte är en isolerad företeelse, utan en lång process. Vidare ser vi att samtalet är ett betydelsefullt verktyg för specialpedagogerna. Det visar sig framför allt när pedagoger ska göras delaktiga och när svårigheter ska identifieras. Det finns omständigheter som har betydelse för om handlingsplanen leder till verksamhetsutveckling som möter alla barn. En viktig aspekt handlar om specialpedagogerna får möjlighet att samtala med hela arbetslag, och inte enbart en ansvarspedagog. Andra aspekter handlar om utbildningsnivån hos pedagogerna och om hur stor personalomsättningen är. Handlingsplaner som är tydliga, konkreta och bygger på pedagogers kunskaper och delaktighet är mest verkningsfulla. Konklusion Den specialpedagogiska forskningen, både gällande verksamhet och specialpedagogens roll, inom förskolan är begränsad. Vi ser därför vår uppsats om handlingsplanen som verktyg som ett betydelsefullt bidrag. Implementering Med utgångspunkt i vår studie ser vi möjligheter för specialpedagoger att bedriva ett proaktivt arbete som en del i processen med handlingsplaner. Genom att bedriva utvecklingsarbete och kontinuerlig handledning, ser vi möjligheter med att höja kvaliteten på verksamheten. En allmän kvalitetshöjning ser vi gynna hela verksamheten, och framför allt barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, dokumentation, förhållningssätt, förskola, handlingsplan, inkludering, specialpedagogiska perspektiv Petra Bauer Examinator: Kristian Lutz Petra Johansson Handledare: Anna-Karin Svensson en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Barn i behov av särskilt stöd sv_SE
dc.subject dokumentation sv_SE
dc.subject förhållningssätt sv_SE
dc.subject förskola sv_SE
dc.subject handlingsplan sv_SE
dc.subject inkludering sv_SE
dc.subject specialpedagogiska perspektiv sv_SE
dc.title Handlingsplan som pedagogisk verktyg i förskolan - ur ett specialpedagogiskt perspektiv en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics