IT- och ITKs pedagogiska plats i historieundervisningen

DSpace Repository

IT- och ITKs pedagogiska plats i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IT- och ITKs pedagogiska plats i historieundervisningen
Author Iber, Jesper
Date 2013
Swedish abstract
Mitt syfte med examensarbetet har varit att undersöka hållningen till IT pedagogiken samt genusperspektivet utifrån några lärares och elevers erfarenheter med perspektiv på historieundervisningen på högstadiet. Arbetet har ställts i relation till tidigare forskning kring IT-pedagogik och genus samt kursplanerna för historia i högstadiet. I resultatdelen presenteras genomförda intervjuer med tre lärare samt en elevgrupp bestående av fyra elever. I genomförandet av intervjuerna har det används två olika metoder. Främst har jag utgått ifrån en gruppintervju med utgångspunkt i den kvalitativa forskingen samt tre enskilda intervjuer för att uppnå mitt resultat. Resultatet visar på olika erfarenheter och tankar kring IT och genus i undervisningen där olika perspektiv kring möjligheterna av IT-pedagogiken samt genusstrukturer presenteras. Nya möjligheter som presenteras är referenspunkter till nytt material samt potentialen att väcka elevernas motivation och utveckla deras erfarenheter. Även en problematisk kommunikation mellan pedagoger och elever uppvisas som följd detta av mitt resultat. Resultatet kring genusperspektivet i klassrummet samt IT-pedagogiken uppvisar även en situation där sociala och kulturella konstruktioner skapar en komplex bild mellan flickor och pojkar. Slutsatsen, är att det krävs en förändring kring de sociala konstruktionerna som finns mellan pojkar och flickor och en bättre kommunikation samt initiativtagande bland pedagoger som kan skapa en befogad plats för IT-pedagogik i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Genus
Historieundervisning
IT-Pedagogik
ITK
media
tekniska verktyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/15113 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics