Den stickrädda personen. Påverkande faktorer och rädslans uttryck - En empirisk studie

DSpace Repository

Den stickrädda personen. Påverkande faktorer och rädslans uttryck - En empirisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den stickrädda personen. Påverkande faktorer och rädslans uttryck - En empirisk studie
Author Krantz, Martin ; Nilsson, Villiam
Date 2013
English abstract
Krantz, M & Nilsson, V. Fear of needles. Factors affecting and expressions of fear – an empirical study. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2013. Fear of needles is a common problem. Sufferers of needle fear tend to avoid seeking care and therefore risk serious health problems. Health care personnel face many challenges to deal with the multidimensional phenomenon of needle fear. The purpose of this study is to investigate the experiences of factors affecting sufferers of needle fear and their expressions of fear. Nine semi-structured interviews were conducted in Malmö. The respondents were adults who identified themselves with the study's definition of needle fear. Collected data were analysed with the help of a qualitative content analysis. The results showed that the ability of health care personnel to take needle fear seriously and to show understanding is of great importance for sufferers. Sufferers want information and education in the situation, with varying degrees of detail. Fear of pain and puncture of the skin and blood vessels is reported as the main cause of feelings of discomfort. Sufferers of needle fear experience their fear by distinct physical reactions and varying psychological reactions. The study's conclusion was that the sufferers of needle fear's diverse requests for care, information and education requires that health care personnel ask distinct questions to investigate the individual's specific needs.
Swedish abstract
Krantz, M & Nilsson, V. Den stickrädda personen. Påverkande faktorer och rädslans uttryck – en empirisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2013. Stickrädsla är ett vanligt förekommande problem. Personer som lider av stickrädsla undviker i hög utsträckning att söka vård och riskerar därmed allvarliga hälsoproblem. Vårdpersonal ställs inför många utmaningar för att kunna hantera det mångfacetterade fenomenet stickrädsla. Syftet med studien är att undersöka stickrädda personers upplevelser av påverkande faktorer vid sticktillfällen samt hur rädslan tar sig uttryck. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes i Malmö. Samtliga informanter var vuxna personer som identifierade sig med studiens definition av stickrädsla. Inhämtad data analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att personalens förmåga att ta stickrädsla på allvar och visa förståelse är av stor vikt för den stickrädda personens upplevelse. Stickrädda personer önskar information och undervisning i situationen, med varierande detaljrikedom. Rädsla för smärta och punktering av hud och kärl uppges som främsta orsaken till känslor av obehag. Stickrädda personer upplever sin rädsla genom tydliga fysiska reaktioner och varierande psykiska reaktioner. Studiens slutsats var att stickrädda personers varierande önskemål om information och undervisning kräver att vårdpersonalen ställer direkta frågor för att utreda individens specifika behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Information
Reaktioner
Stickrädsla
Undervisning
Upplevelser
Vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/15117 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics