Att vara den blå patienten

DSpace Repository

Att vara den blå patienten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vara den blå patienten
Author Glans Persson, Johanna ; Lindkvist, Sofie
Date 2013
English abstract
Protective isolation is used in the treatment of neutropenic patients and patients with severe immunosuppressive therapy such as some form of stem cell transplantation, chemotherapy or radiation therapy. Previous studies showed that depression, anxiety, insomnia and hallucinations were common symptoms in the isolated patients. The results also showed that some patients saw isolation as a time to gather strength after their treatment, while others saw it as a punishment. The aim of this study was to examine the experience of protective isolation in patients with hematological or oncological diseases. SOC was used as a theoretical framework. The method used was a general literature review and the databases PubMed, CINAHL, Internurse, Medline and PsycINFO were searched. The study was based on seven articles with a qualitative approach and three with quantitative approach. Seven main categories emerged from the data analysis. The results of this study showed that most participants saw the isolation as something they needed to go through to get well. For many of the participants, it was important to protect themselves from infections which in some cases led to limited contact with relatives. All participants had different coping-strategies were the support from relatives was the most prominent. The findings in this study can help nurses to get a better understanding of patients' experiences of protective isolation and thus be able to identify and meet their needs.
Swedish abstract
Skyddsisolering används i vårdandet av patienter med neutropeni och patienter med kraftig immunsuppressiv behandling såsom någon form av stamcellstransplantation, cytostatika eller strålning. Tidigare studier inom området visade att depression, ångest, sömnsvårigheter och hallucinationer var vanliga symtom hos de skyddsisolerade patienterna. Resultaten visade också att en del patienter såg isoleringen som en tid att samla kraft efter sin behandling medan andra upplevde det som en bestraffning. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av skyddsisolering hos patienter med hematologiska eller onkologiska sjukdomar. KASAM användes som teoretisk referensram. Metoden som användes var en litteraturstudie och de olika databaserna PubMed, CINAHL, Internurse, Medline och PsycINFO genomsöktes. Studien baserades på sju artiklar med kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Sju huvudkategorier framkom vid dataanalysen. Resultatet i denna studie visade att de flesta deltagare såg isoleringen som något de behövde gå igenom för att bli friska. För många av deltagarna var det viktigt att skydda sig från infektioner vilket i vissa fall ledde till begränsad kontakt med närstående. Alla deltagarna hade olika hanteringsstrategier där stödet från närstående var mest framträdande. Fynden i denna studie kan hjälpa sjuksköterskor att få en ökad förståelse för patienters upplevelse av skyddsisolering och därigenom även kunna identifiera och möta deras behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject KASAM
hematologi
onkologi
patienter
skyddsisolering
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/15138 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics