Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa

DSpace Repository

Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läxa eller inte läxa på ett yrkesinriktat program? -En studie om lärares syn på läxa
Author Hultman, Ingrid
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilken inställning lärare har till läxor på ett yrkesinriktat gymnasium och varför en del av dem har valt att ge läxor medan andra har valt bort dem i sin undervisning. Jag valde att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden och min undersökningsgrupp bestod av sex lärare som var verksamma i en stad i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna hade olika syn på läxan. En del hade svårigheter med att kunna ge en tydlig definition. De lärare som var positivt inställda till läxor, menade bland annat att de ger förförståelse och ansvarstagande. Vidare sa de att det inte finns tid till att göra dem under lektionen. De lärare som var negativt inställda till läxor, angav att många elever kommer från hem där de inte får tillräckligt med hjälp eller stöd.Sedan fanns det elever som av olika skäl inte kunde koncentrera sig på studier. Läxan berör många områden utifrån olika perspektiv. Samtidigt som den även utgörs av en komplex och mångfacetterad problematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läxa
yrkesinriktat program
lärare
elever
hemmiljö
utbildningsbakgrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/15152 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics