Elevers uppfattning om vad friluftsliv är i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Elevers uppfattning om vad friluftsliv är i ämnet idrott och hälsa

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wilson Snecker, Sofie
dc.date.accessioned 2013-02-26T12:04:09Z
dc.date.available 2013-02-26T12:04:09Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15154
dc.description Syftet med denna studie är att undersöka vad elever på mellanstadiet och högstadiet har för uppfattning om friluftsliv på olika skolor i Sverige. Frågeställningarna är: Vad är friluftsliv för eleverna? Vad gör eleverna på friluftsdagarna i skolan? Hur uppfattas kunskapskraven för eleverna om friluftsliv inom ämnet idrott och hälsa idrotten? Är eleverna med i någon friluftsförening? Har eleverna som är med i någon friluftsförening en annan syn på vad friluftsliv är i jämförelse med dem som inte är med i en friluftslivsförening? I studien används två olika teorier. Den första teorin som används är Bourdieus sociologiska begrepp habitus. Habitus är en teori som handlar om vad vi vanligen benämner som inlärning eller socialisation. Våra rörelser, vårt tal, val av kläder, mat samt partners och vad vi gör på vår fritid händer omedvetet om det vi kan uppleva som möjligt och passande. Den andra teorin som används är anpassningsstilarna enligt Sandells modell (Sandell, 2000). Sandells tre anpassningsstilar är: den dominanta stilen, naturen finns men det existerar ingen stark förståelse för den. Skapar natur och miljö. Den aktiva stilen, åker dit där det finns fri miljö och natur. På jorden finns naturen tillgänglig. Den passiva stilen, vi värnar om miljön och naturen. Naturreservat byggs för att man ska ta vara på naturen. Det empiriska materialet är kvantitativt och består av insamlade enkäter på totalt fem skolor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Resultaten visar att elevernas uppfattning om friluftsliv är att vara i naturen. På elevernas friluftsdagar är det vandra i skogen, springa och idrotta som gäller. Enligt eleverna är det sällan eller ibland som idrottstimmarna ägnas åt friluftsliv. Det är många elever som inte är med i någon friluftsförening men är aktiva på fritiden. En slutsats som kan dras är att eleverna har kunskap om vad friluftsliv är. Det som nämns som aktiviteter i ämnet idrott och hälsa på friluftsdagarna tas även upp i läroplanen LGR11. en_US
dc.description.abstract The purpose of this study is to examine students´ view of friluftsliv in middle school and high school at various schools in Sweden. The research questions are: What is friluftsliv for the students? What is the content of students´ outdoor day’s activities in school? How is students´ notion of the curriculum for friluftsliv in physical education and health? Are students of any outdoor compound? Have students participating in any outdoor compound a different view of what the outdoor life is in comparison to those who are not in a hiking club? In the study two different theories are used. The first theory makes use of Bourdieu's sociological concept of habitus. Habitus is a concept, addressed in commonly terms as learning or socialization. Our movements, our vocabulary, choice of clothing or food and partners and what we do in our spare time happens unconsciously of what we can experience as possible and appropriate. The second theory makes use of Sandell´s model of adaption styles (Sandell, 2000). Sandell three adaption styles are: the dominant style, nature exists but there is no strong understanding of it. It creates nature and the environment. The active style, go to where there are free environment and nature. On the Earth environment is available. The passive style, we care about the environment and nature. Nature reserves are built so mankind can take care of nature. The empirical data are quantitative and consists of collected questionnaires at five schools in Stockholm, Gothenburg and Helsingborg. The results show that students' view of friluftsliv is to be in the nature. The students' outdoor day’s activities are applied as hiking in the woods, running and playing sports. According to the students, it is rarely or sometimes as physical education and health lessons are planned for friluftsliv. There are many students not involved in any outdoor club but many are active in their leisure time. One conclusion can be made; students have knowledge of what friluftsliv is. It can be mentioned that students´ activities in physical education and health under outdoor days is included as an aim in the syllabus of LGR11. en_US
dc.format.extent 64 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Friluftsliv sv_SE
dc.subject friluftsdagar sv_SE
dc.subject aktivt sv_SE
dc.subject friluftsföreningar sv_SE
dc.subject habitus samt LGR11 sv_SE
dc.title Elevers uppfattning om vad friluftsliv är i ämnet idrott och hälsa en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok LifeEarthScience en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Idrott och fysisk bildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics