Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan ser ut?

DSpace Repository

Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan ser ut?

Details

Files for download
Icon
Examensarbete i ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan ser ut?
Author Kewenter-Kullberg, Jessica
Date 2012
English abstract
Purpose: The purpose of this investigation is to study the experiences of school made by some students who have dropped out from school and also to study the student’s ideas of how they would like school to be in order to suggest changes in school. Theory: I have studied Uri Bronfenbrenner's theories of human ecology, Ian Hacking's theory of social construction, Marton et al´s theories of learning and and Thomas Ziehe´s desriptions regarding changes of the teacher´s position in school after 1968.. I have also made comparative studies of Joanna Giota´s investigations of connections between student´s motivation and their results in school as well as studies of Kristina Szönyi´s investigation of students´s experiences of inclusion in school. Method: I have used a qualitative method with interviews of students and used an open question “Describe your experiences of school”. To interprete the student´s answers I have used a narrative method and hermeneutic interpretation. Result: My study shows that lack of influence over the education, as well as lack of inclusion and motivation leads to noisy lessons which together with a deficient relation between the teacher and the student, mobbing and student tasks that are not on the student´s level are factors that put together lie to ground when a student decides to drop out from school. The students´s suggestions for improvements in school show that they are both realistic and well aware of what they themselves and the society need when it comes to school environment and theoretical knowledge.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur en grupp elever som hoppat av skolan upplever sin skolgång och hur de skulle vilja att skolan ska utformas för att de ska kunna gå där. Tanken är att elevernas svar kan ligga till grund för förslag på förbättringar av skolan. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i utvecklingsekologi och social konstruktionism. En annan utgångspunkt tas från fenomenografiska perspektiv på lärande. Thomas Ziehes beskrivning av situationen i skolan och förändringen av lärarens ställning finner jag relevant för min undersökning. Även jämförelser med tidigare forskning av Johanna Giota om samband mellan elevmotivation och skolprestationer liksom Kristina Szönyis doktorsavhandling i specialpedagogik, som är en undersökning ur elevperspektiv och delaktighetsbegreppet har känts relevant att koppla ihop med min undersökning. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där elevintervjuer utförts utifrån öppna frågor som tolkats med hjälp av narrativ metod. Resultat: Undersökningen visar att bristande inflytande, delaktighet och motivation bidrar till stökiga lektioner vilket tillsammans med bristande lärarrelationer, mobbing och uppgifter som inte är individualiserade efter elevens behov samverkar när elever väljer att hoppa av skolan. Elevernas förslag till förbättringar vittnar om både verklighetsanknytning och medvetenhet om vad de själva och samhället behöver när de gäller studiemiljö och ämneskunskaper
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject utvecklingsekologi
dropout
inlärning
normalisering
återkopplingseffekt
motivation
mobbing
Handle http://hdl.handle.net/2043/15178 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics