Pedagogers arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling

DSpace Repository

Pedagogers arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling
Author Abdul Abbas, Bettol ; Elmi, Ifrah
Date 2013
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med detta arbete var att ta reda på hur pedagoger resonerar kring sin arbetsätt med barn som har annat modersmål än svenska, samt metoder som har betydelse för barns språkutveckling och lärande. Vi var också intresserade av hur pedagoger ser på miljön, modersmålet och lekens betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling. För att få en tydlig uppfattning av pedagogers tankegångar valde vi att använda en kvalitativ metod. Två förskollärare intervjuades. Lärarna finns på samma förskola, men arbetar på olika avdelningar, den ena med småbarn och den andra med större barn. För att få djupare förståelse av hur pedagoger arbetar med språkutveckling hos tvåspråkiga barn, genomförde vi observationer på både småbarnsavdelningen och avdelningen med större barn. Vår undersöknings frågeställningar riktas mot miljö, modersmål, lek och lärarnas arbetsätt och vad respektive av dessa beståndsdelar har för betydelse för lärandet. De pedagoger som vi intervjuade var övertygade om att det egna modersmålet är en grund för god utveckling inom det nya språket. Pedagogerna betonade även att miljö och lek har mycket stor betydelse för barns lärande i allmänhet och språk i synnerhet. Lärarna påpekade också att lärande sker under förskoleverksamhetens olika situationer och aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Tvåspråkighet
barn
förskola
arbetsätt
språkutveckling
miljö
modersmål
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/15191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics