KAM-komplementär och alternativ medicin. En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskap och attityder

DSpace Repository

KAM-komplementär och alternativ medicin. En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskap och attityder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KAM-komplementär och alternativ medicin. En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskap och attityder
Author Hansson, Irene ; Ström, Pernilla
Date 2005
English abstract
The increasing use of complementary and alternative medicine (CAM) among the general public caused the aim of this study. The purpose of the study was to investigate nurse practitioners knowledge and attitudes towards CAM and how this affects the nurse practitioners considerations. A literature review was selected as method and eight articles were reviewed and analysed. Leininger´s theory and Sunrise´s model has been used as theoretical frame of reference. The results indicate that nurse practitioner has a positive attitude in general towards CAM but their knowledge is limited. To be able to meet patients demands on holistic and competent care, legislation, education and research towards CAM is essential for the nurse practitioner.
Swedish abstract
Den ökande användningen av komplementär och alternativ medicin (KAM) bland befolkningen föranledde syftet med föreliggande studie. Författarna ville undersöka vilken kunskap och vilka attityder sjuksköterskor har gällande KAM och hur detta påverkar sjuksköterskans ställningstaganden. Litteraturstudie valdes som metod där åtta artiklar granskades och analyserades. Leiningers teori och Sunrises modell användes som teoretisk referensram. Resultaten visar att sjuksköterskor generellt är positivt inställda till KAM men har begränsade kunskaper i ämnet. Lagstiftning, utbildning och forskning gällande KAM är nödvändigt för att sjuksköterskan skall kunna möta patienternas krav på en holistisk och kompetent omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
KAM
komplementär och alternativ medicin
kunskap
Leininger
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1520 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics