Beslutsfattande kring återupplivning - en litteraturstudie

DSpace Repository

Beslutsfattande kring återupplivning - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Beslutsfattande kring återupplivning - en litteraturstudie
Author Olsen, Charlotte
Date 2013
English abstract
Background: Approximately 5000 cases of sudden cardiac arrests occur each year in Swedish hospitals. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) can be a life-saving treatment. However, CPR is not always appropriate, for example for terminally ill patients. Drawing the line between when curative care should turn into palliative care can be a difficult decision to make. All medical staff should immediately begin CPR on patients staying in hospitals with sudden cardiac arrest, unless there is a documented decision that CPR should not be performed. Reasons for such a decision might be if the patient does not want treatment with CPR, or if the physician does not consider it to be medically justified. Aim: Describe how nurses and patients perceive and participate in decisions on resuscitation. Method: Literature review based on data from published scientific articles (n=6). Results: Five themes are presented: Perception of nurses, perception of patients, nurses' views on their role in the decision, the nurses’ views on the role of patients in the decision and perception of patients of their role in the decision. Conclusion: The results indicate that the nurse already is taking an active role as patient representatives and many times the initiator of discussion with the physician. The results also suggest that patients today have a very small role in decision-making
Swedish abstract
Bakgrund: Cirka 5000 fall av plötsligt hjärtstopp inträffar varje år på svenska sjukhus. Hjärt- lungräddning (HLR) kan då vara en livräddande behandling. Dock är HLR inte alltid aktuellt, till exempel för terminalt sjuka patienter. Att dra den gränsen för när botande vård ska övergå i palliativ vård kan vara ett svårt beslut att fatta. All personal ska omedelbart påbörja HLR på personer som vistas på sjukhus och som drabbats av plötsligt hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat beslut om att HLR inte ska utföras. Skäl till ett sådant beslut kan vara om patienten inte önskar behandling med HLR eller om ansvarig läkare inte anser att det är medicinskt motiverat. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors och patienters uppfattningar om och delaktighet vid beslut om återupplivning. Metod: Litteraturstudie baserad på data från publicerade vetenskapliga artiklar (n=6). Resultat: Fem teman presenteras: sjuksköterskornas uppfattning, patienternas uppfattning, sjuksköterskornas syn på sin roll vid beslut, sjuksköterskornas syn på patienternas roll vid beslut och patienternas syn på sin roll vid beslut. Slutsats: Resultatet tyder på att sjuksköterskan redan tar en aktiv roll i form av patientens företrädare och många gånger initiativtagare till diskussion med läkaren. Resultatet tyder även på att patienterna idag har en väldigt liten roll i beslutsfattandet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15212 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics