Vad, Hur och Varför? En inblick i förskollärares arbetssätt med flerspråkighet i en förskola och en förskoleklass

DSpace Repository

Vad, Hur och Varför? En inblick i förskollärares arbetssätt med flerspråkighet i en förskola och en förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad, Hur och Varför? En inblick i förskollärares arbetssätt med flerspråkighet i en förskola och en förskoleklass
Author Gozic, Djenana ; Ibragic, Alma
Date 2012
Swedish abstract
I denna studie har vi valt att undersöka några förskollärares tankar kring flerspråkighet samt hur det reella arbetet med flerspråkiga barn och elever ser ut i en förskola och i en förskoleklass. Syftet med denna studie är att åskådliggöra vad förskollärarna gör, på vilket sätt och av vilken anledning, för att stötta flerspråkiga barn och elever i deras språkutveckling. Med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle anser vi detta ämne ytterst aktuellt och relevant. För att få insikt i våra frågeställningar valde vi att använda oss utav intervjuer och observationer. Resultatet av intervjuer i studien tyder på att förskollärarna erhåller en god inställning till arbete med flerspråkighet och att de anser sig arbeta språkutvecklande. Observationerna bekräftar till viss del förskollärarnas tankegångar dock pekar de även på att ett språkutvecklande arbetssätt hamnar i skymundan då förskollärarna arbetar mer styrt. Vi finner att förskollärarna borde skapa mer samtalsfrämjande situationer barnen emellan samt mellan förskollärare och barn i både förskolan och förskoleklassen. God kommunikation och samarbete mellan förskollärarna och modersmålstränarna är en tillgång för flerspråkiga barn som därför bör genomsyra varje verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject förskola
förskoleklass
flerspråkighet
språkutveckling
arbetssätt
förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/15242 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics